Harmadévente megjelenő építészeti folyóirat – HU ISSN 1588-0109

Szerzőknek

ÚTMUTATÓ

AZ ARCHITECTURA HUNGARIAE SZERZŐINEK

 

A közlésre szánt írásokat az Útmutatónak megfelelően előkészített formában a zoran_at_eptort.bme.hu címre kell beküldeni a főszerkesztőnek, aki azt továbbküldi a szakmailag illetékes lektornak. A lektor javaslatot tesz az írás elfogadására, illetve a szükséges módosításokra. Az írás esetleges elutasításáról a főszerkesztő a lektorral egyeztetve dönt.

A kézirat egységes formátumú elkészítéséhez a szerkesztőség Template file-t ad, mely a majdani tördelést segíti, megfelelően előszerkesztést biztosít.

A szöveg szerzői szerkesztéséhez mindenképp a Template file bekezdésstílusai alkalmazandók!

 

TERJEDELEM

Az írások terjedelmét – mint általában – azok műfaja szabja meg. A kritikák, esszék javasolt hossza 7.500 – 15.000 karakter, a tanulmányoké 15.000 – 35.000 karakter.

 

KIVONAT ÉS KULCSSZAVAK

A tanulmányhoz rövid összefoglalót kell készíteni. Ennek terjedelme 700-1000 karakter. Az összefoglaló után 3-5 kulcsszó is megadandó.

A bekezdések behúzás nélküliek, sorkizárt formába rendezve. A betűtípus és betűméret: Verdana, dőlt, 11 pt.

 

A SZÖVEGTÖRZS

A bekezdések 0,5 cm-es behúzással kezdődjenek, sorkizárt formába rendezve, az egyes bekezdések között 0 pt távolságtartással. A betűtípus és betűméret: Verdana, 11 pt.

A fejezetcímek sorban sorszámozva, vastagított betűvel jelennek meg.

Az idézetet dőlt betű jelzi; ami két sornál hosszabb, az külön bekezdésbe kerül.

A szövegtestben kiemelésként betű-vastagítás nem alkalmazható, ennek igény szerinti jelölésére a dőlt betűs formát ajánlott használni.

 

HIVATKOZÁSOK

A hivatkozásokat a szövegben felső indexben számmal kell jelölni, és a feloldást az oldal alján lábjegyzetben megadni. A hivatkozás betűmérete a szövegben 11 pt, a lábjegyzetben 9 pt. A hivatkozások a tudományos közleményekre jellemző, Magyarországon elfogadott szabályokat követik, ehhez rövid segédletet biztosít a szerkesztőség.

 

ILLUSZTRÁCIÓK

Az írásokat a szükséges számú képpel, ábrával lehet illusztrálni. Ezek felbontása (az igényes grafikai megjelenés érdekében) lehetőségekhez mérten nagy legyen, célszerűen: 300 dpi-ben 600×800 pixel méretet meghaladó.

A képek minden esetben külön, csatolt fájlként juttatandók el a szerkesztőségre. Az illusztrációk hivatkozási-kapcsolódási helyét a szöveg-testben zárójelben, sorban sorszámozva kell megadni, szövegtestben az „ábra” megnevezéssel. (1. ábra)

 

képaláírások

A szöveg végén listázva, sorszámozva 9 pt betűmérettel kell elhelyezni, utána 6 pt távolságtartással.

 

Képek Forrása

A képek forrását a képaláírás végén kell megadni listázva, sorszámozva, 9 pt betűmérettel.

Ábrához tartozó hosszabb magyarázó szöveg esetén két-kolumnás táblázat alkalmazása javasolt, a táblázat-oszlopokon belül mind illusztráció mind szöveg esetén balra zárt pozícionálással.

FELHASZNÁLT IRODALOM

A hivatkozásokon túl az írás bibliográfiája is megadható, a tudományos közleményekre jellemző, Magyarországon elfogadott szabályokat követve, a segédlet szerint. Minden tétel külön, bekezdés, behúzás nélkül, 6 pt soremeléssel. A betűtípus: Verdana, 9 pt, balra igazítva. Először a szerzők szerinti alfabetikus felsorolás, majd (a szerzők nélküli forrásoknál) a cím alapján rendezve, önálló sorokként.

ABSTRACT (In English)

A summary of the study has to be prepared giving compact introduction on aims of research, the methodology used, materials examined. It should be clear in structure, precise in focus and make clear statements highlighting the results of the research. Extent of characters 2000-2300. Verdana, italic, 11 pt.


SEGÉDLET A HIVATKOZÁSOKHOZ

Amikor először jelenik meg a forrás, annak minden adatát meg kell adni.

1. Preisich Gábor: Budapest városépítésének története I-III. Műszaki Könyvkiadó, Budapest 1960. könyv
2. Johnson, Philip – Wigley, Mark: Deconstructivist Architecture. MOMA, New York 1988. könyv, két szerző
3. Kubinyi András: Újpest 1948 előtti történetéhez. In: Tanulmányok Budapest múltjából. Akadémiai Kiadó, Budapest 1956. 118-195. könyvfejezet
4. Heckenast János: Szombathely város rendezési terve. Vasi Szemle 19. évf. (1965) 1. sz. 15-36. folyóiratcikk
5. Sólymos Sándor: Keretes szerkezet. Architectura Hungariae IV. évf. (2002) 3. sz. <http://arch.eptort.bme.hu/15/15solymos.html> internetes folyóirat
6. Mújdricza Péter: Zalotay-legendárium, avagy a szabadlelkű építés végtelen szorongása. Építészfórum, 2006. április 4.
<http://epiteszforum.hu/zalotay-legendarium-avagy-a-szabadlelku-epites-vegtelen-szorongasa> [megtekintve: 2013. február 19.]
egyéb internetes forrás

Amikor ismételten jelenik meg a már hivatkozott forrás, elég a szerző vezetéknevét és az oldalszámot megadni. Ha ugyanattól a szerzőtől két különböző forrás jelenik meg, a hivatkozott forrás címére is utalni kell. (5. példa)

1. Preisich Gábor: Budapest városépítésének története I-III. Műszaki Könyvkiadó, Budapest 1960. 25.
2. Preisich, 26. mint előbb, csak másik oldal
3. Tschumi Bernard: Architectural Manifestoes. Architectural Association, London 1979.
4. Tschumi, Bernard: The Manhattan Transcripts. Academy Editions, London 1981.
5. Tschumi, Architectural Manifestoes, 26.

Másodlagos források esetében mindkét forrást meg kell adni, jelezve, hogy ki kit idézett

 

Budapest, 2016. január 1.

Letölthető dokumentumok:
Útmutató -> kattintásra: AH_utmutato.doc
Template -> kattintásra: AH_template.doc 

 

 

©2008 Műegyetem Építészettörténeti és Műemléki Tanszék