Harmadévente megjelenő építészeti folyóirat – HU ISSN 1588-0109

Vukoszávlyev Zorán: A 20. század hazai református templomépítészetének tendenciái – Egy tipológiai rendszer alapvetései

A protestantizmus kezdetétől egészen napjainkig számos építész, művészettörténész, teológus foglalkozott azzal a kérdéssel, hogy milyen a megfelelő kialakítása, térszervezése egy protestáns templomnak, miként alakult az évszázadok során ezen épületek építészete. A liturgia szimbolikájának, az istentisztelet működési rendjének, a hívő ember Istenhez való viszonyának leképezése a szakrális tér formálása. Ennek értelmező vizsgálata, a változások értékelése az esettanulmányokon túl egy nagyobb emlékanyag átfogó elemzésével valósítható meg – erre vállalkozik egy hallgatói részvételen alapuló egyetemi kutatás, mely építészeti oldalról kíván az emlékek vizsgálatával hozzájárulni az egyháztörténeti kutatásokhoz.
Kutatásunk a protestantizmus kálvini ágának, a református templomépítészetnek eddig nem igazán vizsgált korszakára fókuszál. Hazai templomépítészetünkben a századfordulón már megfogalmazódott a református templomépítészet identifikációjának kérdése. Pecz Samu a közösségi térformálást, a centrumképzést hangsúlyozza, mint jellemző térformát azonosítja a hazai gyakorlatban, majd Medgyaszay István ad jóval fél évszázaddal később elemzést az aktuális tendenciákról. Míg teológiai oldalról nem kerül egyértelműen meghatározásra az ideális térforma, az építészi állásfoglalások az elmélet területén és a megvalósult templomok által egy jól azonosítható formaegységet mutatnak számunkra. A századforduló, majd a 20. század első fele különösen kitüntetett időszak: egyfelől egyháztörténetileg a jelentős társadalmi változásokkal összefüggésben lévő expanzív építési tevékenység mértéke miatt, másfelől a templomépítés elméleti és gyakorlati oldala felől annak egyházművészeti és az építészettörténeti vonatkozásaiban. A historizmust kiteljesítő vagy épp felváltó építészeti stílusirányzatok mentén gazdag összképet alkothatunk erről az identifikációs korszakról – mely „a református templom” fogalmát építészetileg kívánja ideájában megfogalmazni. A tanulmány kitekintéssel kíván élni az 1945 utáni időszakra is – mellyel kísérletet tesz egy 20. századot lefedő teljesebb tipológiai rendszer alapjainak meghatározására.

Kulcsszavak
tipológia · református templomtípus · stílus · identitás

E-Paper:
Epaper
E-Paper:
PDF Download

©2008 Műegyetem Építészettörténeti és Műemléki Tanszék