Page 6 - AH_vol16_no3_pp81-96_CsakurdaSzabo
P. 6

4. A KOLOSTOR TÖRTÉNETI              4.1. A folyosók gerébtokjai
      ABLAKSZERKEZETEI, ÉS
      CSOPORTOSÍTÁSUK                   A 07-es, és a 11-es jelölésű földszinti, valamint a
                               06-os és a 08-as emeleti ablakok a kerengőfolyosóról,
        A Kolostor története sok izgalmas változást, kor- és a kolostor déli szárnyáról a belső udvarra nyílnak,
      szakot rejt magában. A számos mélypont, és az azt  eredetileg fűtetlen folyosón helyezkedtek el.
      követő felújítások mind rajta hagyták nyomukat az  Kétrétegűek, szerkezetük gerébtokos, esetenként
      épületen. Minden épületszerkezet közül a legmulan- egy egyrétegű gerébtokos ablak kétrétegűvé toldott
      dóbbak között vannak a nyílászárók, így ezek őrzik  változata. Többségében a külső szárny káva mögött, a
      leginkább a változások emlékeit.         belső pedig a mély falfülkében helyezkedik el, az ettől
        Jelenlegi állapotukban a nyílászárók típusai és el- eltérő helyzetű ablakokat valószínűleg a falüreg for-
      helyezésük első ránézésre hektikusak, alapos tanul- mája és az építőmester döntése indokolja. A barokk
      mányozást igényelt relatív koruk megítélése és pontos  korban egészen az 1820-as évekig az egyrétegű ablak
      beépítési dátumot nem is állapíthattunk meg. Ezért  volt jellemző. A 4.1-es csoport falnyílásainál is arra
                                     6
      véleményünk szerint érdemes először az ablakokat  következtethetünk, hogy eredetileg mélyen ülő egyré-
      egyesével megvizsgálni, majd különböző típusokat  tegű ablakokat tartalmaztak, melyeket később, a 19.
      nagyobb csoportokba rendezni, és ezek után az átfo- században a növekvő komfortigények miatt kétrétegű-
      gó kapcsolatokat keresni. Az ablakok felmérése során  re cseréltek, vagy egy belső réteggel egészítették ki.
      dokumentáltuk, és osztályoztuk a tokokat, a szárnyak,  Erre bizonyítékokat a 07-es és a 11-es nyílászáróknál
      a tokosztók és az üvegosztók profiljait, valamint a  találtunk. Ezeknél az ablakoknál a falfülke átalakított,
      pántokat és a zárakat. Ezek a tényezők az ablakok kö- a belső tok a falfülke formáját, ívét megszakítja, felül
      zötti kapcsolatok fő bizonyítékai, melyekre rendsze- egy 20-30-cmes vaktokhoz csatlakozik, amely a fallal
      resen hivatkozunk.                síkba van vakolva. A nyílás külső oldalán a könyöklő
        Az ablakok kialakítását három változó formálja:  rézsűsre alakított. A 11-es ablak tokosztó profilja, és
      az adott kor technológiája, az anyagi lehetőségek, és  a kockaidomos áthatás a kapcsolt gerébtokos ablak-
      a beépítés helye. Az első két szempont időben válto- szerkezeteknél jóval régebbi. A 07-es ablak szerkeze-
      zott, de a funkció többé-kevésbé állandó volt – a fo- te, és profilozása hasonló ehhez, ezért ezeket hasonló
      lyosókkal és fűtött helyiségekkel szemben mindvégig  korúnak véljük.
      eltérő komfort-követelményeket támasztottak.     A külső szárnyak valószínűleg a tok kétrétegűvé
        Az épületben így megkülönböztetjük a fűtött he- toldásával, kétrétegűre cserélésével egyidősek. A 06-
      lyiségekhez, és a nem fűtött folyosókhoz tartozó  os, 07-es és a 08-as ablak esetében a két rétegben 4-4
            3
      ablakokat. Utóbbiak egymáshoz igen hasonlóak, a  db középen felnyíló ablakszárny van, vízszintes to-
           4
      fűtött helyiségek ablakai azonban jóval változatosab- kosztóval elválasztva. A tokosztók hasonlóan, de nem
      bak, mert felújításuk folyamatosan, de több szakasz- azonosan díszítettek, a kerethez való csatlakozásuk
      ban történt.                   alapján ezek az elemek utólagosan cseréltek. A 11-es
        A fűtött helyiségek ablak-csoportját tovább ta- ablaknál külső rétegben négy középen felnyíló ablak-
      goltuk a tokok szerkezete szerint: dupla gerébtokos,  szárny van, díszített vízszintes és függőleges tokosz-
                             5
      pallótokos, valamint kapcsolt gerébtokos altípusokra.  tóval tagolva. A 06-es, 08-as üvegosztói, és szárnyai,
      Ez a rendszerezés segítette az ablakok összehasonlít- lemezes, íves profilúak, a külső szárny megegyezik
      hatóságát és értékelését. (6–7. ábra)       a belső szárnyal. Ez a szárnytípus jellemző a 11-es
                               ablak külső szerkezetére is. A 07-es ablak a profilok
                               alapján eltérő, a külső szárnya ezeknél régebbi, a bel-
                               ső pedig a 11-ablak belső szárnyához hasonló, cse-
                               rélt, 20. századi. Ezek a belső ablakszárnyak a külső
                               réteg üvegosztását követik, de tokosztó nélküliek.


      3 Ide tartoznak a 05, 09, 10, 12, 13, 14, 15. ablakok
      4 A folyosók ablakai a 06, 07, 08, és a 11-as ablakok
      5 Ezzel a megnevezéssel a két egymástól független gerébtokból
      álló szerkezeteket jelöltük. Az esetek legnagyobb részében a két  6 Vukov Konstantin: Ablakok. 6B Építész Bt., Budapest 2005.
      tok a káva belő oldalára, illetve a külső falsíkra került. 70.

      86 · Architectura Hungariae 16 (2017) 3
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11