Page 2 - AH_vol16_no3_pp81-96_CsakurdaSzabo
P. 2

1. ELŐSZÓ                     2. A KOLOSTOR LEÍRÁSA

        A történeti épületeink ablakainak szerepe sokszor  A nagykanizsai ferences kolostor az alsóvárosi
      alábecsült. A felújításoknál az ablakok, ajtók általá- Szent József templom nyugati és déli oldalához csat-
      ban az elsők, amelyek cserére ítéltetnek. Ezekről az  lakozó épületegyüttes. A nyugati oldalhoz egyemele-
      általánosan elterjedt nézetek úgy tartják, hogy nem fe- tes, nyeregtetős, négyzet alaprajzú udvart körbezáróan
      lelnek meg a legújabb épületszerkezeti, épületfizikai  három szárny, és a keleti oldalon a templom hossz-
      követelményeknek és felújításuk sem lenne kellően  falához kapcsolódó folyosó csatlakozik. A templom
      költséghatékony. Ennek megfelelően a homlokzatok  déli oldalán a sekrestyéhez egy L alaprajzú, egyeme-
      elemzésekor is hajlamosak vagyunk csak az elsődle- letes, nyeregtetős szárny kapcsolódik. A négyzetes
      ges és másodlagos architektúrából, a párkányokból,  udvar déli szárnyának emelete középfolyosós, a többi
      kőkeretekből történeti következtetéseket levonni, az  szárny oldalfolyosós elrendezésű. A folyosók és a cel-
      ablakok szerkezeti vizsgálata háttérbe szorul, pedig  lák boltozatos lefedésűek, általában kosáríves, fiókos
      ezek sokszor nagyon fontos korlenyomatok, amelyek  donga- illetve teknőboltozatok különböző változata-
      a ház történetéről is számtalan érdekességet őriznek.  ival. A kolostor kertjét téglakerítés veszi körül. (3.
        A nagykanizsai ferences kolostorra ez hatványo- ábra)
      zottan igaz. A 18. században épült barokk rendház
      az évszázadok folyamán számos funkciót látott el,
      többek között volt kollégium és könyvtár is, de alap- 3. A NAGYKANIZSAI
      rajzi rendszere, térlefedései, és hangulata mindvégig  FERENCESEK TÖRTÉNETE   1
      változatlanul megmaradt. Alaposan megvizsgálva a
      nyílászárókat, az egyes szerkezeti megoldások, rész- Assisi Szent Ferenc 1208-ban alapította meg a
      letek első ránézésre ellentmondásosak, más-más ko- „Kisebb Testvérek Rendjét”, a későbbi ferences ren-
      rokból származnak. Ebben a dolgozatban ezeket az  det. Első magyarországi követői 1228 körül érkez-
      ellentmondásokat szeretnénk feloldani és az ablakok  tek az ország területére Nagykanizsán viszont csak
      szerkezeti elemeinek kronológiáját felállítani. Tágabb  1415-ben jelentek meg. Rendházukat Kanizsay János
      értelemben pedig az ablakok történetén keresztül a  főispán kezdte el építeni 1418-ban, a kanizsai vár te-
      ház történetét is jobban meg tudjuk ismerni. A téma  rületén, és a toronnyal együtt mindössze öt év alatt,
      aktualitását az adja, hogy a kolostor felújítása és bő- 1423-re készült el. Templomukat Szent Péternek
                                                      2
      vítése hamarosan megkezdődik, ami vélhetően egy- szentelték, és feljegyzések szerint 1436-ban a rend
      ségesíti majd az ablakok arculatát, így a dolgozatunk  országos gyűlését is itt tartották.
      egyfajta értékőrzésül is szeretne szolgálni. (1. ábra)  Habár Kanizsa várát a török seregek Damad
        2017   nyarán   terepmunkát  végeztünk  Ibrahim nagyvezér vezetésével csak 1600-ban foglal-
      Nagykanizsán. A felmérés tartalmazza az asztalos  ták el, a 15–16. században több pusztítás érte a kolos-
      szerkezetek nézeteit, metszeteit, fotókat a nyílások  tort. 1445-ben Rozgonyi Rajnáld ostromolta a várat,
      részleteiről, és az épület egészéről. Ezeket az infor- majd a törökök 1478-as portyájuk során, és 1500-ban
      mációkat Marótzy Katalin és Halmos Balázs vezeté- is valószínűleg teljesen elpusztították, de a szerze-
      sével a BME Építészmérnöki Karának csapata doku- tesek mindkétszer újjáépítették. A rendház a 15–16.
      mentálta: Abonyi Bence, Birkás Vivien, Csik Fanni,  században híres búcsújáróhely volt, és a barátok az
      Fekete Bianka, Holik Zselyke, Milassin Luca, Pavlicz  általános feladataik mellett a pusztító pestis és kole-
      Petra, Somogyi Bálint, Szücs Lilla, Csakurda Zoltán,  rajárványok idején is a lakosság segítségére voltak.
      és Szabó Péter. Kutatásunk alapját ez a dokumentáció  Végül a török hódítás idején kénytelenek voltak el-
      és helyszíni megfigyeléseink adják. 01-15-ig számoz- hagyni Kanizsát.
      tuk meg az említésre méltó különböző szerkezeteket,
      ám ezek között szerepel egy ajtó (03), egy szekrény
      (04), valamint egy pad (02) is. Ezekkel a szerkezetek-
      kel ebben a tanulmányban nem kívánunk foglalkozni.  1 A nagykanizsai alsóvárosi (Szent Józsefről elnevezett) fe-
      (2. ábra)                     rences templom és kolostor című építészettörténeti tudományos
                               dokumentáció alapján (kézirat, 2017, összeállította: Füry Anna,
                               Herczeg Renáta, Virág Zsolt).
                               2 Egyes iratok, melyek a hivatkozott forrásban megtalálhatóak,
                               azt említik, hogy a Boldogságos Szűznek szentelték a templo-
                               mot és a kolostort, de későbbi (török kori) források egyértelműen
                               Szent Péter templomot említenek.

      82 · Architectura Hungariae 16 (2017) 3
   1   2   3   4   5   6   7