Page 5 - AH_vol16_no3_pp81-96_CsakurdaSzabo
P. 5

05  Barátok a zárda folyosóin az 1940-es években.


      A 19. század folyamán több átalakítás is folyt még az  A második világháború a zárdát sem kímélte, az
      épületben, a déli L alakú szárny is az 1800-as évek- új szárnyon a tető harmadrésze megsérült, és korabeli
      ben készülhetett el. 1872-ben a hívek adományaiból  írások megemlítik, hogy több mint 400 db nagyobb
      újrazsindelyezték a tetőt, míg 1892-ben egy nagyobb  (43-47 cm-es) és nagyságrendileg ugyanennyi kisebb
      felújítás keretében a klastromot kerítő falakat maga- (20-30 cm-es ablaküveg betörött az épületben. Két
      sabbra építették, a folyosókat „kőkockákkal” rakták  éven belül a károkat helyrehozták, a tetőcserepeket
      ki (feltehetőleg a ma is látható terazzo lapokkal) és a  újrarakták, majd az ablakokat újraüvegezték.
      folyosó ablakai fölé nemzeti színű üvegbetéteket he- 1949-től a kolostor kertjébe, az Ady Endre utcába
      lyeztek. Ez az időszak tekinthető a kanizsai ference- emeletes házakat kezdtek építeni. A ferences barátok-
      sek fénykorának. (4. ábra)            nak végül 1950-ben kellett elhagyniuk a zárdát, mely
        A 20. század elejére kialakult a kolostor mai képe.  ezt követően fiúkollégiumként és városi könyvtárként
      1931-ben egy földrengés alaposan megrongálta a  működött. Ma már a kolostor újra a ferences rend tu-
      kolostor celláit, illetve a ház délkeleti sarkán a pár- lajdona, de a nemsokára elinduló felújítás során – he-
      kányzat tégla szerkezete is egy sávban leszakadt. A  lyi szerzetesek híján – nem eredeti funkcióját fogja
      tatarozás folyamán rendbe hozták a földrengés okozta  visszanyerni.
      károkat, a párkányt újrarakták, új léckerítést építettek,
      és az épület délkeleti sarkát egy tégla támpillérrel tá-
      masztották meg. (5. ábra)                                       Architectura Hungariae16 (2017) 3 · 85
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10