Page 10 - AH_vol16_no3_pp81-96_CsakurdaSzabo
P. 10

14  A 10. számú ablak belső nézete.       15  A 12. számú ablak belső nézete.

      4.2. Külső-belső gerébtokos ablakok        Hasonló, hornyokkal és gyűrűkkel végződő diópán-
                               tokkal már a késő barokk korban is találkozhatunk,
        A 10-es, és a 12-es jelölésű földszinti ablakok a  de a gömb főmotívum és a végén lévő bogyó meg-
      kolostor L-alakú déli szárnyán található fűtött he- nyúlása miatt ezeket valószínűsíthetően a 19. század
      lyiségekben találhatóak. Kétrétegűek, ki- és befele  végére datálhatjuk.
      nyílóak, szerkezetük két egymástól független geréb- A 12-es ablak szárnyai szintén cseréltek, 20. szá-
      tokból áll, melyek a káva külső és belső peremébe  zadiak, hasonlóak a 07-es és a 11-es nyílászárók belső
      vannak bevésve. Az ablaknyílást díszítetlen vízszin- szárnyaihoz, de a profilok vaskosabbak. A külső és a
      tes, és függőleges tokosztó osztja.        belső réteg itt is azonos: ezek középen felnyíló, alul
        A 10-es nyílászárók szárnyai utólagosan cse-  és felül is négyosztatú ablakok. Az üvegosztók stili-
      réltek, 20. századiak, valószínűleg azonos korúak  záltak, a szárny profilja négyzetes. A profilok stílusa
      13-as nyílászárók szárnyaival. A külső és a belső  alapján ezek a szárnyak a legmodernebbek. A szár-
      réteg azonos: 2-2 pár középen felnyíló ablakszárny.  nyak egyszerűbb, zömökebb 20. századi bevésett dió-
      Az üvegosztók, és a szárny keretének profilozá-  pánttal kapcsolódnak a kerethez.
      sa modern. A szárnyak itt esztergályozott végű    A két szárny között mindkét nyílászáró esetében
      -vájatokkal, tóruszokkal, és gömb lezárással dí- befalazott rács található, amely valószínűleg fal nyí-
      szített- bevésett diópánttal kapcsolódnak a keret- lásával egyidős. Zárásuk talpas félfordítóval történik.
      hez, melyek a 13-as nyílászárónál is megjelennek. (14–15. ábra)      90 · Architectura Hungariae 16 (2017) 3
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15