Page 4 - AH_vol16_no3_pp81-96_CsakurdaSzabo
P. 4

04  A kolostor nyugati oldala 1899-ben.


        Az 1650-es évektől jezsuiták már szolgálhattak a  újjá kellett építeni, de az 1820-as évekig többször
      városban, a ferencesek csak a török sokadik próbál- volt hadiraktár is, sőt 1791-96 között teljesen üresen
      kozásra sikeres kiűzése után, 1690-ben vehették újra  is állt. 1808-16 között végül a vármegyei közgyűlés
      birtokukba a zárdát. Ez az időszak sem tartott sokáig,  restauráltatta a kolostort, melyhez a barátok művé-
      hiszen 1702-ben a kanizsai várat Lipót császár pa- szeti alkotásokkal (festményekkel, szobrokkal), míg
      rancsára lebontották. A régi kolostor elpusztult, he- a katolikus birtokos családok (Festeticsek, Inkeyek)
      lyét régészetileg azonosították. A mai rendház telkét  anyagi javakkal járulnak hozzá. Valószínűleg ezzel
      Perge Kristóf adományozta a ferenceseknek, azzal a  a felújítással kapcsolatban Takács Ince említést tesz
      feltétellel, hogy az épülő templomot Szent Józsefnek  1807-es tervrajzokról, ám ezek mára eltűntek. A to-
      szentelik, és ő teljes családjával végső nyughelyet ta- rony 1816-ig csonkán maradt, az órája pedig 1823-ra
      lál majd a kolostor kriptájában. A kolostor kertjéhez  készült el. Korabeli tudósítás szerint a házfőnök nem
      a ferencesek 1739-ben megkapták a jezsuiták földjeit  volt elégedett az elvégzett munkálatokkal.
      is, birtokuk így érte el végleges kiterjedését.   A 19. század közepéig a kolostor északi szár-
        Az új rendház építése 1714-ben kezdődött el, és  nyában patika működött és egyik keleti folyosójá-
      bár a lakosság adományokkal és fizikai munkával is  ról nyílt a szerzetesek könyvtára. A kolostor kriptá-
      támogatta, több mint egy évszázadig elhúzódott, hát- ja, és a körülötte fekvő udvar, melyet a kanizsaiak
      ráltató körülmények és a feltételezhető pénzhiány mi- cinktóriumnak is neveztek, fontos temetkező hely-
      att is. Ebben az időszakban a zárda átvészelt 1757-ben  lyé vált a városban. A rend tagjai ebben az időben
      egy földrengést, melynek következtében egy részét  tanítással és lelkipásztori teendőkkel foglalkoztak.      84 · Architectura Hungariae 16 (2017) 3
   1   2   3   4   5   6   7   8   9