Page 1 - AH_vol16_no3_pp81-96_CsakurdaSzabo
P. 1

A NAGYKANIZSAI FERENCES

                      KOLOSTOR ABLAKAINAK

                      TÖRTÉNETI ELEMZÉSE


                      Csakurda Zoltán – Szabó Péter Bálint

                      BME Építészmérnöki Kar, Budapest


                      Absztrakt
                      A történeti épületek ablakainak szerepe alábecsült. Számtalan példát lá-
                      tunk arra, hogy az eredeti építészeti elképzelést egy beavatkozásnál felülír-
                      ja a használó személyes ízlése, igénye. Ennek megfelelően a homlokza-
                      tok elemzésekor is hajlamosak vagyunk csak az architektúrából történeti
                      következtetéseket levonni. Így az ablakok szerkezeti vizsgálata háttérbe
                      szorul, pedig sokszor nagyon fontos korlenyomatok, a ház történetéről is
                      számtalan érdekességet őriznek. A nagykanizsai ferences kolostorra ez
                      hatványozottan igaz. A 18. században épült barokk rendház az évszázadok
                      folyamán számos funkciót látott el, de alaprajzi rendszere, térlefedései,
                      és hangulata mindvégig változatlanul megmaradt. Alaposan megvizsgál-
                      va viszont a nyílászárókat, az egyes szerkezeti megoldások ellentmondá-
                      sosak, hiszen más-más korokból származnak. Tanulmányunkban ezeket
                      szeretnénk feloldani, az ablakok és szerkezeti elemeik kronológiáját fel-
                      állítani. Az ablakok történetén keresztül pedig a ház történetét is jobban
                      meg tudjuk ismerni. A zárda felújítása és bővítése 2018-2019 folyamán
                      megkezdődik, ami vélhetően egységesíti majd az ablakok arculatát, ezért
                      írásunk értékőrzésül is szeretne szolgálni. 2017 nyarán nagykanizsai te-
                      repmunka keretében elkészítettük a rendház nyílászáróinak dokumentá-
                      cióját, mely kutatásunk kiindulópontját jelentette. Ezen kívül forrásként
                      felhasználtunk még ablakokról szóló összefoglaló műveket, helytörténeti
                      irodalmat és 19–20. századi épületszerkezettani ábragyűjteményeket.

                      Kulcsszavak
                      Nagykanizsa · ferences kolostor · történeti nyílászárók · roncsolásmentes
                      kutatás · kronológia
   1   2   3   4   5   6