OLVASNI VALÓ

- szövegek, házak, Bán Ferenc -

SZABÓ LEVENTE

 

 

mottó:

„JÁRÓKELŐ: Mi ez?!

ÉPÍTÉSZ: Ház!!!”

 

 

Kísérletet kellene végre tennünk a megértésre. De legalábbis olvasásra – akár a sorok között is. (1) Bán Ferenc és szellemi miliője, tervei, házai fontos, de magányos és periférikus részeivé váltak a magyar építészet rég- és közelmúltjának, jelenének, de legfőképp a szakmai közgondolkodásának. Bán habitusa és munkái mintha egyáltalán nem, vagy csak kevéssé, felületesen találtak volna és találnának megértésre – az egyébként sokszor hiányzó vagy csökevényes – honi építészeti diskurzusainkban. (2) Ez a tanulmány nem óhajt többet, mint hogy egy ilyen diskurzus alapját megteremtse.

„József Attila verseinek nagy része töprengő. Ezért hamis, ha szavalják.” (1) Bán

 

„Tudomásul kell vennem, hogy mutáns vagyok. Márpedig a túlélés egyetlen garanciája a mutáció. A mutánsok közül kerülnek ki és szaporodnak el a megváltozott feltételek között is életképes generációk alapítói. Ezért nem érdekel, ha ferde szemmel néznek. Elkéstek. Már túl sokat fertőztem. Vannak fiatalok, akik akaratom ellenére követnek.” (2) Bán

 

Ezért segítségül hívja a kapcsolódó szövegeket a jobb megértéshez, elemzéshez. A szövegek és a házak kapcsolata persze általában is problematikusnak tekinthető. Sőt, az egyes szövegek lényegesen eltérően viszonyulnak a házakhoz vagy az alkotóhoz is.  Az elemzett szövegek ugyanis reflektív (azaz kritikus) vagy önreflektív (önelemző: azaz önkritikus vagy kísérő, műleírás-szerű) és önálló (vallomás-szerű, házakhoz nem kötődő) típusúak. Mind a három szövegféle segít a házak értelmezésében, mégis, alapvető nehézség, hogy a házak által indukált szavak és a szavakkal kifejezhető ház-élmény csak bizonyos mértékben képesek fedni egymást. A kísérlet: kettős. Az alábbi elemzés egyrészt felkutatja, összecsipegeti azokat a fontosnak vélt szövegmorzsákat, melyek együttesen sajátos, értelmező fényt vet(het)nek Bán Ferencre és építészetére. Másrészt ezzel párhuzamosan a kísérlet arra is irányul, hogy a szövegecskék olvasásával együtt hallgatólagosan bizonyítsam: a házak értelmezése épp Bán Ferencnél nem lehet hagyományos módon elemző, kurrens kánon mentén haladó; az ő házai ugyanis éppúgy olvasandók, mint az összegyűjtött szemelvények, olvasásuk, megértésük éppoly különös folyamat, de ennek a közös szellemi munkának az elvégzése szükséges és rendkívül tanulságos lehet. És ez a ház-olvasás már maga lenne a diskurzus.

A reflektív szövegek. Beszédesen kevés a Bán Ferencet és munkáit elemző, bemutató nagyobb lélegzetű írás. Egyrészt ez fakadhat a megértés-elfogadás nehézségéből is, másrészt a főváros-vidék problematikáját lehetne említeni. De ezek a szempontok inkább klisék csupán, mint valódi mentségek, magyarázatok. Nézzük tehát azt, amink van. A reflektív szövegek kapcsán az alábbiakban szigorúan kronologikus rendben tárgyalva érdemes megvizsgálni a megjelent írások megközelítését, probléma-tematikáját.

Jóllehet a Magyar Építőművészet 1972-es utolsó számában jelent meg a művelődési házat, illetve akkor annak terveit elemző írás, jellemzőbbnek tűnik a ház elkészültekor Makovecz Imre írása az OPEION című KÖZTI-kiadvány 1982. áprilisi számában. Makovecz rövid esszéje az elismerés és a kritika hangján egyszerre szól. Elemzi a metabolista hatást, melyet az additív városszerkesztés és a kubista gondolkodás kritikájaként elfogad és dicsér, Bán épületét pedig Kurokawa hatalmas, egyetlen rácsostartóból álló éttermével veti össze. Kurokawa és Bán jelentőségének különbségét érzékelteti, fejet hajt, őszintén elismer ugyan, de utal rá, hogy nem ezt az utat tartja kívánatosnak, hanem hazai, európai építészeti nyelv kidolgozását. (3) Kritikája tehát inkább a nem urbánus közegben alkotó, küzdelmeit Makoveczhez hasonlóan heroikusan és magányosan megvívó építész iránt pozitív, tehát mintha nem a megismerés, hanem az igazolás-önigazolás vezérelné.

 

„A nyíregyházi hatalmas híd-torzó – művelődési központ – ennek az építészeti felfogásnak (a metabolizmusnak) a példája, a kurokawa-i nyelvnek egy szava. … Hosszú huzavona után, önmaga koráról lekésve, a hatvanas évek építészeti gondolatának klasszi-kusaként született meg végre, egyedül az országban.”

(3) Makovecz

 

Érdekes József Dénes cikke is, mely éppen „Bán és Makovecz” címmel jelent meg a Kritika 1984/2-es számában, s a nyíregyházi és sárospataki művelődési házakat hasonlítja össze. (4) Az összehasonlítás alapja egy Osskó Judit-műsor, mely a két házat együttesen mutatta be. Sajátos, és a korra jellemző ez a cikk (erre a lapszám első oldalán egy méltató Andropov-nekrológ is figyelmeztet), melyben Makovecz épülete a múlt őszinte tiszteletét és annak a jelenbe való beépítését jelenti, míg Bán háza a technikai nagyratörést és a műszaki haladást képviseli. (5) Az elemző csodálattal adózik a nyíregyházi épület szerkezetének, külső, finoman aszimmetrikus megformálásának, az összetettségben rejlő izgalmának, párhuzamba állítva a Lázár-Reimholz-kettős pesti Domus-áruházával. Kritikával illeti viszont belső funkcionális zavarait (kis belső lépcsők, túl nagy üvegfelületek, kicsi nézőtér, problémás díszletszállítás) és a részletképzést is. Az alaprendszer nagyvonalúsága és pontossága hiányként jelenik meg a részletek világában, a kettő összeegyeztetése elmaradt – József szerint. A kritikai górcső alá vett szempontok többsége alól azonban a kor kivitelezési körülményei és anyagi okok miatt felmentést ad. (6) A sárospataki házat követő írás végén, közös tanulságként a szimbolikus és erős személyességtől áthatott építészetet tartja az adott, erre a személytelen környezetalakítás miatt szomjazó korban sikeresnek.

 

„…mindig marad valami megfejthetetlen bennük, ami arra készteti a látogatót, hogy újra és újra visszatérjen, a az eredeti hatású szerkezet még felderítetlen, rejtett elemeit kutassa.” (4) József

 

„A tartószerkezet ilyen „építészeti”, tehát a befogadás, érzékelés lélektanára is építő formálásában körvonalazódik az az emberi képesség, melyet Lukács György „anyagban való szabad mozgásnak” nevezett. Az építőművészet ott kezdődik, ahol a tervezőknek sikerül ezt az építőanyaghoz, szerkezethez kötött szabad mozgást megvalósítani és a befogadó tudat számára élményszerűvé tenni.” (5) József

 

„Ezért kellett a nyíregyházi elsődíjas tervnek szükségszerűen torzónak maradnia.” (6) József

Az első „nagy” elemzést egy 1986-os Magyar Építőművészet-szám közölte „Szubjektív bevezetés Bán Ferenc terveihez” címmel, írója Bodonyi Csaba, a kortárs miskolci építész, kinek mestere – Bánéhoz hasonlóan – Plesz Antal volt. Átfogó, egyszerre objektív és szubjektív képet igyekszik adni Bán addigi munkáiról. Bodonyi azzal indít, hogy egyfajta szellemi decentralizáció szükséges az országban, (7) mert ez jótékonyan hatna a minőséget garantáló pluralitásra. Ezzel persze egyszersmind üdvözli Bán „különcségét”, másfelől, mint kísérleti alanyt leválasztja az építészek közösségéről, s elkülönítetten vizsgálja. A cikk folyamatos attitűdje, hogy érzékelteti azt a határt, aminél tovább nem tud menni, (8) előre kiveti a hálót, vállalva, hogy a határon túl eső dolgok számba vétele, az azokkal való szembenézés nincs szándékában. Bodonyi még a reflexióra is reflektál, és a Bán körüli csöndet az alkotó és házainak modorával magyarázza. (9) Érdekes felvetése Bán sokszor képzettársított „japánosságának” a kérdése. Bodonyi szerint a japán hatás inkább szemléletbeli ügy: azt a japánokra is jellemző magatartást követi Bán, amelyik a világot figyeli, befogadja, majd azt sajátosan átformálva kívánja a nemzeti építészet részévé tenni. Másfelől annyiban közvetett a japán hatás, hogy Bán valóban nagy összefogott formákban, tömör és átlátszó felületek koncentrált arányában gondolkozott, így – a szöveg szerint – a részletek iránt teljességgel érzéketlen magyar kivitelezői átlagszínvonalnak is megfelelt. Bodonyi ugyanakkor felrója, hogy Bán épületei nem igazodnak a környezetükhöz, jóllehet egyediek, jelteremtők, plasztikus szobrok, s ezáltal a helyet, melyre épültek kétségkívül érdekessé, talán vonzóvá teszik. Bodonyi ugyan nem mondja, de érdemes megfontolás tárgyává tenni ez utóbbi kijelentést, mert a helyhez való másféle, a mai (minimalista, regionalista, ilyen-olyan) szemmel kárhoztatható, hozzáállás épp a hely formálásán, az építészi magatartás egyfajta felelős előre menekülésén alapul. Persze a kritikus építész is hangsúlyozza az erős szerkezetiséget, a nagy fesztávok és szerkezetek sugallta drámai erőt, és azt a permanens kísérletező kedvet és lendületet, (10) mely Bán legfőbb jellemzője és melyet az épületek is leginkább tükröznek.

„Élet- és tevékenységi tereként fölvállalta Szabolcs megyét, Nyíregyházát, s ma már talán környezete is vállalja őt.”

(7) Bodonyi

 

„Épületeit szeretem, színvonalukat elismerem, de a teljes megértéshez szükséges szellemi alkalmazkodást, azt hiszem ő sem kívánhatja.”

(8) Bodonyi

 

„Beszélni nem szeret, s önmagához és másokhoz is könyörtelen, olykor önmarcangoló őszintesége miatt mások sem mindig szeretik, ha beszél. De azért figyelnek rá. Így van ez épületeivel is.” (9) Bodonyi

 

„Mindegyik épülete erős egyéniség, független, nem barátkozó, egymással sem rokonítható, megannyi új építészeti kísérlet, s talán leginkább ez a kísérleti jelleg az, ami egy családba tereli épületeit.”

(10) Bodonyi

 

Ugyanez a lapszám szerkesztőségi beszélgetést közöl Bán Ferenccel, a beszélgetőtársak Turányi Gábor és Ferkai András. A beszélgetés elején Turányi egy mesteriskolás kirándulást idéz fel, amikor a nyíregyházi művelődési házat félkész állapotban látták, s az akkori döbbenetre hivatkozik. Az érzelmi megközelítést tükröző megállapítása megint árulkodó: szeretem - nem szeretem kategóriákat sugall, a megértés és elemzés helyett. (11) A beszélgetés jóllehet az egyes épületek építési körülményeiről szól, a rövid és sűrű megfogalmazások itt-ott mégis figyelemre méltóak. Turányi utal a Bán-épületek heroizmusára, míg Ferkai ugyanezt inkább különbözés-vágynak nevezi. (12) És itt a Bodonyihoz köthető gondolatmenet sejlik át: a helytől való különbözés a helyi mércévé válás távlatában jelent mégis a helyhez adekvát viselkedésmódot. Turányi összegző megfogalmazása a víziószerű építészetet, mint értékmérő, a minőséget sajátos módon képviselő szempontot kéri számon a Bán-épületeken. Szembeállítja a tiszavasvári tanácsházát és a nyíregyházi színészlakóházat, előbbit erősnek érezve a víziószerű formálás-módjától, utóbbit gyengébbnek beállítva ennek hiánya miatt.

 

„Most sem értem igazán, de most már sokkal jobban érzem, és eléggé megszerettem.” (11) Turányi

 

„Közös bennük a különbözés vágya. … Ennek a különbözésvágynak olyasmi oka is lehet, hogy itt … már nincs is mihez igazodni, illetve a helyes magatartás csak az lehet, hogy a meglévőtől inkább elfordulni, és úgy minőséget csinálni. Most még újdonság, meghökkentő is, de lehet abban bízni, hogy ezután ez válik mércévé, hogy egy idő múlva az épületeid mégis a hely részévé válnak.” (12) Ferkai

A Művészet 1986-os kilencedik számában Ferkai András nagylélegzetű elemzést közöl „Az utóbbi évek magyar építészetéről” címmel. Ebben rövid, egy bekezdésnyi terjedelemben foglalkozik Bán Ferenccel, a beszédes „Vízió a sematizmussal szemben” alcímmel. Ebben Janákyval hasonlítja össze Bán stratégiáját, ugyanis – Ferkai szerint – mindketten arra jöttek rá, hogy a kivitelezés színvonala olyan gyenge, hogy csak az olyan jellegzetes házakat nem teszi tönkre a megvalósulás folyamata, melyek elbírják a részletek építés közbeni folyamatos torzulását, megváltoztatását. Míg Janáky a strukturáltságban, addig Bán az épületek vázát adó nagyszerkezetekben vélte ezt a módszert megtalálni. Mai szemmel meglepő a két alkotó egyéniség összevetése, mégis, ha megnézzük a korai Janáky-műveket (így például a 13. kerületi IKV műhelyépületét), és Bán ebben a korban született házait, a kísérleti jelleg, illetve annak bizonyos értelmű kudarcai felől meggyőzőek Ferkai 86-os szavai. A Bán-féle házak helyhez kötődésének problémáit a környezet rendezetlenségével és az épületek szabadon álló jellegével magyarázza, s ezzel ismét a ház, mint a környezetét alakító, (13) s nem ahhoz igazodó objektum válik elemző-mércévé.

 

„Épületei nem igazodnak környezetükhöz, a helyi hagyományokhoz, mert mind szabadon állnak, és már régen nem homogén, rendezett a környezetük. Ilyen helyzetben úgy tűnik, célszerűbb nem igazodó épületet tervezni, bízva abban, hogy az majd a zavaros környezetet rendezi.” (13) Ferkai

 

 

 

A Kritika 1989. évfolyamának negyedik száma „Posztmodern színház Szatmárban” címmel a mátészalkai színházat elemző írást közölt József Dénes tollából. Az írás Bán építészetének paradigma-váltását vizsgálja. (14) József szerint ugyanis az eddigi épületeket egyfajta belső feszültség jellemezte, Louis Kahn-hoz és Le Corbusier-hez hasonlóan, a nagy szerkezetek pedig nem a Nervi-féle tökéletes erőjátéknak megfelelő alkotások, hanem olyan konstrukciók, melyek alakításába az építész sajátos, a statika törvényein túlmutató formai megfontolásokkal szólt bele. A cikkíró idézi James Stirlinget, aki szerint a szerkezet kifejezése másodlagos, de még ha az építész él is a kifejezés eszközével, akkor sem a szerkezetiség, hanem annak a hatása a fontos. Amikor a mátészalkai színház posztmodern jellegét kutatja, József egyrészt a nagy szerkezetektől való elfordulást, a szerkezetiség direkt megmutatásának elmaradását hozza példának, valamint az épületet elemezve utalások sorát véli felfedezni (a zsinórpadlás ablakai, mint az alföldi malomépületek nyílásai, az előcsarnok, mint egyiptomi templom oszlopos csarnoka vagy a színháztér tömegbeli megformálásának hasonlóságai Medgyaszay István rárosmulyadi templomához). A tárgyalt belső funkcionális ellentmondások mellett egyfajta „szelíd posztmodernként” értékeli a művet, rokonnak érzi a borbányai templommal, de Rimanóczy pasaréti templomával is, és a posztmodern jelző helyett az olvasó figyelmébe ajánlja a „másik modern”-kifejezést.

 

 

„Korábbi épületeinek lelkiségét a nagyratörés, a pionírok elszántsága és kitartása, s egyfajta komor szépség adta. Jellegzetesen kelet-közép-európai alkotásai tipikus magyar high-techet képviseltek, ahol nem tükröző krómfelületek, csillogó, színes formák, hanem sötétre mázolt vasszerkezetek és a durva fehér falak kontrasztjából kisugárzó gondolat, az elképzelt formák hatottak.”

(14) József

 

Az ORSZÁGÉPÍTŐ 1995-ös első száma közli azt a hosszú beszélgetést, mely a lemondott budapesti expo tervezőinek részvételével zajlott, s amelyen Bán Ferenc nem volt jelen, jóllehet a kiállítás makoveczi koncepciójának egyik tervezője volt. A beszélgetés önmagában is érdekes, azonban a Bánra vonatkozó utalások, mondatok száma csekély. Leginkább figyelemre méltó itt Ferencz István megjegyzése, aki szintén kortárs, és Bodonyihoz hasonlóan Plesz-tanítvány. Ferencz itt a Bán-féle építészet erejéről beszél. (15) Mégpedig olyasfajta erőre utal, amit nem hagyományosan erőt sugárzó építészeti elemek indukálnak (mint a tömeg, a tömbszerűség, a súlyosság), hanem akár olyan motívumok is, mint a kulissza-szerű formai megoldások, melyekhez egyébként az erőtlenség hatásának érzete társul. Mindezt Bán kis expo-terve alapján említi, de teszi az egész építészetére általánosítva.

 

„Az ő építészetében megjelennek azok az erős elemek, amelyek még akkor is erőt sugároznak, hogyha kulissza természetűek, én azt hiszem, hogy Feri minden mozdulatában fél a gyengeségtől, tehát a legkisebb ceruzavonása is valami elemi erőt kell, hogy sugározzon…”

(15) Ferencz

A Vallomások című építészeket bemutató sorozat egyébként váltakozó tipográfiai és tartalmi minőségű darabjai közül kiemelkedik Bán Ferenc könyve. Saját szövegeinek elemzésére még később visszatérve, most vizsgáljuk a Szegő György által írt bevezetőt. Szegő itt méltat – hűen a bevezető műfajának hangneméhez. Elemzése Bán Ferenc stilisztikai besorolásával indít, jó értelemben vett posztmodern építésznek tartva őt. Az irányzat internacionális hatását is tükröző házaiban pozitívumként értékeli, hogy a helyhez való inkább regionális értelmű kötődés megjelenik (s továbbgondolva: ilyen értelemben itt talán a helyhez kötődés helyett a helyhez tartozás kifejezés a pontosabb). Szegő érzékletesen definiálja az épületek közös tulajdonságait. Felvázolja azt az utat (16), amit Bán a metabolista, strukturalista és keményen szerkesztett házaitól a városi léptéket és kommunikációt monumentálisan előtérbe helyező alkotásokig megtett, s összességében az építész munkáit továbbépíthető, nyitott struktúrákként mutatja be (itt főképp a Kőbányai városközpont pályázati tervére utalva). Egy sajátosan értelmezett szociális gondolkodást feltételez az előszó írója: Bán Ferenc épületei abban közösség-érzékenyek, hogy házai mind az élhető és lakható környezet irányába mutatnak – mondhatjuk: a szándékot tekintve mindenesetre. (17) Végül Bán erényeként a kor személytelenségének megtörését említi, ami a városépítészetnek is fő problémája, s a méltatott építész ennek orvoslója lehet; hozzátéve, hogy a könyv a Nemzeti Színház építésének megkezdésekor került ki a nyomdából.

 

 

„Épületeit a szerkezetből következő plasztika tektonikus egyértelműsége, a sokszor brutálisan kemény, geometrikus formálás jellemzi, amelyben a végsőkig redukált elemi formák együttesét mégis valami hiperrealista, költői vízió fogja össze. Korai, a japán strukturalizmushoz és metabolizmushoz közelálló munkái után, a posztmodern eklektika felé tájékozódva, eszköztárát finomítva sem veszíti el eredetiségét, építészeti imaginációjának egyéni erejét.”

(16) Szegő

 

„Az épített környezet nála az önfegyelemben kiteljesedő szabadság, a teremtés tárgyiasulása.”

(17) Szegő

 

A hosszú szünet után megépült tokaji nyaralóra a Nemzeti Színház szakmai sikere – majd mégis-kudarca – is ráirányította a figyelmet. Az Új Magyar Építőművészet 2001. évi első számában „Kikötőhely a Bodrog-parton” címmel Kovács Ágnes írt építészetkritikát a házról. Lényegesnek tartom jelen elemzés szempontjából a részletek és a szabadság viszonyára utaló mondatát. (18) A részletek iránti műgond és az „egy négyzetcentiméterre jutó gondolat” mennyisége ugyanis – gyanítom – nem feltétlenül korrelál, s erre bizonyíték éppen Bán Ferenc építészete. Az ő műgondjának céltáblája nem a részletek kínos perfektsége, hanem – s ezért találóak Kovács Ágnes szavai – a szabadság teljessége. S ez persze nem megoldatlan részleteket eredményez, hanem a gondolat nagyvonalúságát és az építés természetességét tükröző egészet és részletezettséget egyaránt.

 

„Bán Ferenc és munkatársai” címmel kiállítást rendezett a N&n Galéria 2001 szeptemberében. A megnyitót Sulyok Miklós tartotta (aki – s ez méltató szavait olvasva különösen figyelemre méltó – 2002-ben a velencei biennálé magyar kurátora volt). Rövid beszédének kulcsfogalma a szabadság, s ezt Bán legfőbb erényének tartja. (19) Erősnek érzi a névtelen (spontán, építész nélküli) építészet hatását, s elemzi az akkor friss, a kiállításon szereplő tokaji házat. Értékeli szerkezetiségét, arányérzékét, a formálási bravúrt – és itt is: a szabadságot. (20) Végezetül a munkatársakat említve a követők-tanítványok produktumainak építészeti minőségét dicséri. Persze a Sulyok által (is) hangsúlyozott szabadság érthető töltést kap a Nemzeti Színház történetének kontextusában. S valóban: kettős, közvetlen emberi (erkölcsi, tartásbeli) és az épületekből áttételesen sugárzó élményről lehet szó.

„Nincs minden sarka újra és újra megmunkálva, az egész egyben sugároz igen erős gondolatiságot és szabadságot…” (18) Kovács

 

 

„Akárhogyan is nézem, Bán Ferenc építészetéről mindig ugyanaz jut az eszembe: a szabadság.”

(19) Sulyok

 

Az önreflektív szövegek Bán Ferenc esetében sajátosan rövid, tömör, sokszor kemény és kérlelhetetlen megfogalmazásokat jelentenek. A szövegek két típusa sorolható ebbe a csoportba: egyrészt a házak tanulságait, önkritikáját tükröző mondatok, másrészt a tömör, tárgyilagos műleírás-szerű sorok. A két típus nem pontosan különíthető el egymástól (természetesen), ezért tárgyalásuk szétválasztása sem tűnik indokoltnak.

A kronológiát nem feladva az első ilyen szövegecske a Művészet 1974-es évfolyamának utolsó számában jelent meg egy rövid írásban, „Bessenyi György síremléke” címmel. Bán maga tervezte a költő síremlékét, de úgy, hogy lényegében nem szobrászati, hanem inkább építészeti formanyelvvel és léptékkel oldotta meg a feladatot, szövegében utalva arra, hogy ennek oka az előre kijelölt építőiparból jött kivitelező felkészültsége volt. A szöveg tartalmaz egy mondatot, melyben az építész(et) feladatát fogalmazza meg, s a „jóindulatú agresszió” fogalmát használja, mely mindennél beszédesebbnek tűnik, s ha lenne elemzői bátorság, még az életmű címéül, mottójául is adhatnánk. (21) Mindezt 1974-ben fogalmazta meg, egy kis írásban, mintegy véletlenül, mégis, utólag visszatekintve programszerűnek tűnik az akkori tézis.

„Házaiban mindig ott sejlenek bizonyos ősi építészeti formák, de a legritkább, hogy a történeti építészetből venné ezeket a formákat. Ő a névtelen építészetet szereti. … A kis tokaji üdülő esetében a szabadság mellett Bán másik fő erényének, a szobrászi épületformálásnak nagyszerű példáját látjuk: micsoda arányérzék alakítja a nem mindennapi házikó összképét!”

(20) Sulyok

 

 

 

 

A Magyar Építőművészet 1978/5-ös számában rövid műleírás kíséri az elkészült Megyei Tanács Továbbképző Intézete nyíregyháza-sóstói épületét. Bán legkorábbi jelentős háza, mégis, kicsit „kilóg” az életműből, a ház „olvasása” mai szemmel talán legkönnyebb. (A kérdés persze az, hogy ez a minőségre, egyfajta időtállóságra utal-e, vagy Bán akkori útkeresésének ez az állomása mintegy véletlenül cseng össze mai értékítéletünkkel? Megjegyzem: fontos kérdés.) Bán célja itt kettős volt, összhangot és feszültséget egyaránt teremteni a ligetes természeti környezettel, melyben az épület magányosan áll. Véleményem, hogy az a tömörség, amivel szavakban ekkor és később fogalmaz, szorosan összefügg épületének természetességével, ugyanakkor elementáris erejével.

„A gyakorlati igények kielégítése még nem alkotás, csupán szaporítás, vagyis mennyiségi kategória, s az építészet gyakran meg is reked itt, ha az építész nem akar vagy nem tud jó szándékúan agresszív lenni, vagyis a tereket használó emberre hatást gyakorolni.”

(21) Bán

 

A Magyar Építőművészet 1984/6-os száma „Bán Ferenc épületei” címmel terjedelmes bemutatót közöl az életmű addigi részéről (tervekről és házakról), s ezeket Bán Ferenc szövegei kísérik. Ez az első összefogott önreflexió, jóllehet több kis, a házak mellé tördelt írásból, mint mozaikdarabkákból áll össze. Figyelemre méltó az a retrospektív megjegyzése, mely szerint eddigi életműve nem jellemző rá igazán, s ennek fő oka a hazai kivitelező ipar, mint peremfeltétel állapota. (22) A szövegben „torzító tényezőkre” hivatkozik, s az ezekkel vívott kilátástalan, de rendkívül elszánt harc csakugyan jellemző rá és házaira. Másfelől ő maga is úgy fogalmaz, hogy a kivitelezői állapotokat nem figyelmen kívül hagyja, hanem újra és újra fogást próbál találni azokon, azaz kísérletez, úgy próbál megfelelni a kényszerű adottságoknak, hogy közben pillanatra sem mond le saját eltökélt szándékairól, az építészeti-gondolati minőségről. Az akkor már a metabolizmus „vádjával” gyakran szembetalálkozó Bán rámutat azokra a hatásokra, melyekből építészete táplálkozik, s a házaira utaló, azokat higgadt távolságtartással elemző sorok is rendkívül tanulságosak. Az agresszivitás és a bizonyítási kényszer, melyeket legfőbb motivációkként említ a művelődési ház és a továbbképző intézet kapcsán, a szériatermékek és a kivitelezők felkészültségéhez való alkalmazkodás a mátészalkai városháza esetében, illetve a speciális zsaluemelési eljárás szerint formált épületek (színészlakóház, szakszervezeti székház) talán érthetőbbé teszik Bán harcos, ugyanakkor előre menekülő attitűdjét. (23) Ő ugyanis nem kikerülte, kicselezte a kor szellemi-materiális problémáit (jóllehet, így talán nagyobb megbecsülés övezhetné, több kanonizált és könnyen érthető ház alkotná életművét; másfelől: ne feledjük, a kortársak zöme ezidőtájt panelházakat gyártott!). Hanem – az ezzel járó törvényszerű kudarcokkal együtt – szembenézett a problémákkal, mégpedig magas alkotói szinten. Bán nagy érdeme ez a folyamatos szembenézés saját elgondolásaival, megépült házaival is (ez, úgy tűnik, alkotói módszer is nála).

Jól tükrözi ezt a habitust a Magyar Építőművészet 1986/4-es száma, melyben a már taglalt Bodonyi-elemzésen és a szerkesztőségi beszélgetésen kívül terveit és épületeit ő is kommentálja. Kiemelendő, hogy a művelődési házzal itt erősen kritikus, s érzi, hogy a kivitelezői peremfeltételeket túlzottan figyelmen kívül hagyta, tanulságot von le, saját törekvéseinek kudarcát is beismeri. (24) Ugyanakkor a beszélgetésben kitér a „japánság” bélyegére, kiemelve a rafinált egyszerűség rájuk jellemző paradoxonát, valamint saját erős vonzódását a konstrukcióhoz. (25) Megjegyzéséből az is kitűnik, hogy nem annyira a kész ház érdekli, hanem a folyamat, a megvívott csata, s mondhatjuk: a siker talán a csaták, semmint a háború megnyerését jelenti nála.

„… Vélt, vagy valós kudarcok alapján a törekvés, a tervezési módszer is állandó újraértékelésre szorul. … Utólag értékelve a különböző hatásokat, maradandónak érzem az orosz avantgarde építészet, a népi építészet és az elvont szépségű mérnöki létesítmények hatásait, melyek sokkal inkább inspiratív jelleggel bírnak, mint bármelyik – pillanatnyilag teljes - esztétikai élményt nyújtó stiláris törekvés.”

(22) Bán

 

„A hetvenes évek elején tervezett Megyei

Művelődési Központ és a Tanácsi Továbbképző Intézet két agresszív típusú épület. Támadás az építési hierarchia ellen. Az arcnélküliség, jellegtelenség, az ipar diktatúrájával szembeni bizonyítási kényszer sokkal inkább szülte, mint a tanulmányozott metabolizmus ideológiája. … Tanácsháza, Mátészalka: Defenzív, síkfelületekkel határolt, negatív plasztikájú, a kivitelező iparnak jobban megfelelő épület. Szériatermékek, vázszerkezettel és kiegészítő egyedi szerkezeti elemekkel. … Monumentális, funkcióját tükröző, nyitott épületet terveztem. … A Szakszervezeti székház és a színészlakóház … egyszerre tervezett és egy LIFT-FORM zsalukészlet kettéosztásával egyszerre épített két ház.” (23) Bán

 

 

„Azt sajnálom én is, hogy mindig csak szabadon álló épületeket csináltam. … A nagy szerkezetű épületek időszakában is szerettem volna szépen cizellált, szépen formált házakat tervezni, csak hát akkor az építőipari, egyáltalán az építési felfogásunk ezt nem tette lehetővé.”  (24) Bán

 

„Japán utánérzés a Nyírség homokján. Való igaz, hogy a japán építészetet nagyon szeretem, nagy hatással volt rám. … Rafináltan bonyolult házaik is érthetők, valójában egyszerűek. A mi épületeinket féligkész állapotban jobban szeretem, amíg nem kerül rá a kéreg, mert utána nem árulnak el semmit konstrukciójukról. … Bizonyítási vágy is szülte, hogy akkor legalább szépen bukjak el.” (25) Bán

 

Mátészalkai színházát bemutató hosszabb írását a Magyar Építőművészet 1989-es évfolyamának negyedik száma közli (Művelődési ház és színház, Mátészalka”) címmel. Az írás keserű hangon szól az építés körüli problémákról, a készülő házat és személyét ért erős, durva kritikákról. Leírása akkor is plasztikusan fejezi ki az építész szorított helyzetét, ha tudható róla, hogy a kudarcok, a környezete és a társadalom negatív reakciói csak edzettebbé teszik, nem csügged el, hanem újra és újra próbál. Ez a habitus nem önmagában érdekes, hanem épületeinek kísérletező kedvét, egyenletesen magas alkotói igényeit is magyarázza. A jó minőségű posztmodernnek érzékletes definícióját adják azon sorai, melyekben utal történeti és stílusbeli asszociációira, (26) majd az elegy-vegyület ellentéttel az olvasóra bízza az eredmény megítélését, jóllehet szóbeli közlése nyomán tudható, hogy ma kemény kritikával illeti ezt a házát is.

 

„A tervezés során reneszánsz, egyiptomi és szatmár-vidéki templomok hangulatát vegyítettem. Hogy ebből elegy vagy vegyület lett, mások dolga megítélni. … A két (régi és új) épület viszonyából kialakuló zegzugos térsor középkori városok hangulatát idézi.”

(26) Bán

 

A házaktól független, önálló szövegek vizsgálata nehezen választható le az előbb tárgyalt csoporttól. Ennek oka egyrészt az e csoportba tartozó szövegek kevés száma, másrészt az, hogy gyakran együtt szerepelnek a házakhoz köthető szövegekkel. Vizsgálatuk mégis figyelmet érdemel, leginkább az építész habitusának, házait is eredményező gondolkodásmódjának megértéséhez.

E szövegek összegző megjelenésének helye a Vallomások című sorozat monografikus könyve volt, mely jellegénél fogva inkább képeskönyv-szerű kiadvány. A könyv kiemelkedik a sorozat egyéb tagjai közül, mind tipográfiáját, mind a „vallomás”-műfaj nehézkes és patetikus csapdáját kikerülő szövegek minőségét tekintve is. Jellemző József Attila iránti tisztelete is: a belső borítón elől a „Nagyon fáj” című, míg hátul a „Kész a leltár” olvasható. Bán Ferenc építészeti érdeklődését, fogalmazásmódját közvetlenül is magyarázza olvasmányélményeivel (Hamingway, Elio Vittorini, József Attila), saját irodalmi ízlésével. (27) Az önéletrajzi részt erős személyesség hatja át: tömör, keserű, de pontos – ahogy a motivációt, kimondatlan ars poeticáját kifejező mondatok sora is. (28) A csönd, a kevés eszköz, a töprengés azok a fogalmak, melyekkel önjellemzést próbál adni. Szépek a képek, saját rajzok (gyakran éppen a töprengő, grafikus igényű fantáziarajzok) és a szövegek által kiegyensúlyozott ritmus, mely rendkívül sűrűvé, ugyanakkor kifejezővé teszi a könyvet. A rövid szöveges részt hosszú, a házakat és terveket rajzokkal, képekkel bemutató, és csupán rövid adatokat tartalmazó rész követi. Itt sajnálatos, hogy az egyes házakról közölt információ, kommentár nem bővebb, ez előnyére vált volna a szerkesztésnek. A könyv nem hagyományos monográfia, de nem is építészeti portfolió. Sajátos pillanatfelvétel inkább, ahogy Bánnál a házak is mindig a kifejezés kísérletei.

 

„Általában a léptéktől független monumentalitás vonz. A képzőművészetekben és a zenében is ezt keresem. A kevés eszközzel sokat kifejező dolgok képezik világomat. Minden mással szemben védett vagyok. …

Irodalmi szelektáló érdeklődésem meghatározó volt építészeti fogalmazásmódom kialakulásában. … Házaimról nem akarok beszélni. Ami a szemet nem győzi meg, arra felesleges a szó. … Megvetem a fecsegést. A hallgatni tudás kevesek kiváltsága. … Az építészet nem tűri a fecsegést.” (27) Bán

 

Az emberiségnek nincs jövője. Nincs bocsánat az állatok és növények elleni vétségekre. A természet hamar megszabadul tőlünk. Mi meg úgy teszünk, mintha minden rendben menne tovább, a megszokott úton. Szakmázgatunk, politizálunk. Bénán bámulom a handabandát. Süllyedő hajón áll a bál! A mentőcsónak ülései elúsztak. Na, haver – most tervezz egy jó házat!” (28) Bán

 

Jóllehet műfajilag eltér a fentebb tárgyalt valamennyi szövegtől, mégis fontosnak tartom a Magyar Hírlapnak 1998 őszén, tehát a színház építésének leállítása után pár hónappal adott interjúját. Az interjú a Nemzeti Színház témája körül forog, keserűség hatja át minden sorát, ennek ellenére az építész által idézett Ady Endre-sor (29) mutatja Bán újrakezdő-képességét. Keserű megjegyzései az építész kollégákra, a szakmai közéletre pedig kemény, de pontos és igaz helyzetértékelést jelentenek. (30)

„»Én voltam az úr, a vers csak cifra szolga.«” (29) Bán

 

„A túlélést biztosító nyájszellem belőlem hiányzik. Ledőlt a karámkerítés, a nyáj mégis összetorlódik. A rögzült félelmek összetartják. Önjelölt juhokból botos pásztorok, csaholó pótkutyák lesznek. Jaj annak, aki észreveszi a ledőlt kerítést. Topogjunk csak tovább a szaros füvön.”  (30) Bán

 

Hosszabb lélegzetű írását az ORSZÁGÉPÍTŐ 2001/2-es számának „Ezredfordulós szimpozion – körkérdés a művészetről” című melléklete közölte. Ebben Gerle János szerkesztő számos művésznek tette fel kérdéseit, s ezekre Bán rá nem jellemzően hosszú terjedelemben válaszolt. A művészet aktuális problémáira rákérdező – meglehetősen nehéz – felvetésre a civilizáció előtti idők ideál-állapotára utal, azt kívánatosnak, ma pedig mintának tartva. (31) A „gerillahadviselés” kifejezése rendkívül beszédes: magatartásformájának, magányos, de progresszív felfogásának érzékletes metaforája. A hagyomány és a nemzeti karaktert firtató kérdésre válasza kíméletlen: a középszerűség ellen és a képzelőerő hatalma mellett érvel. (32) S megint, jóllehet általános kérdésre válaszol, a számára kívánatos művész-magatartásforma lényegében sajátja, s házai is épp ilyenek: mintha a középszerűség folyamatos elutasítása tükröződne bennük, s ezzel párhuzamosan az emberi képzelőerő szabadságfoka – s persze materiális korlátjai is. A művészi létre vonatkozó kérdésre személyes a válasza: a közösség felé irányuló magatartást tartja kívánatosnak. (33-34) Bán – tőle független – személyes kommunikációs kudarca a laikus elutasítások intenzitása; éppen közösségformáló építészetet és szelíd agressziót zászlóra tűző habitusával szemben.

 

 

„Az Altamira-barlang festőjének szerepére kéne visszatalálnunk. …

A jótékony civilizáció reguláris attakjával szemben a gerillahadviselés most hatékonyabb. Mindent vissza kell bontani az alapokig és új eszközökkel újra építeni. Minél korlátlanabbak az eszközök annál erősebben kell a gyökerekig ásni.” (31) Bán

 

„A középszerűség a legnagyobb bűn. A földet túró, megnyomorított ember ápolt parcellájával próbált kitűnni. Alapvető emberi vágy megkülönböztetni magunkat, bármilyen aprósággal jelezni, én is vagyok. … Kis népeket a képzelőerő menthet meg a feloldódástól. Beláthatatlanok a képzelet szabad területei, ezért nem érdekelnek csoportosulások, irányzatok.”

(32) Bán

Az olvasnivalók előttünk vannak – mi tehát az olvasat? A kérdés költői, a válasszal ugyanakkor mégsem maradhatunk adósak. Az olvasat ugyanis túlnő Bán jelentőségén. Öntörvényűsége vállrándítással tudomásul vehető, de – érzésem szerint – erős szellemi hatása legalább honi építészetünkre: tény. Akkor is, ha nem formajegyekben, stilárisan, motívumokban, anyaghasználatban, vagy éppen intézményesült iskolateremtő folyamatokban jelenik meg, hanem az építészeti problémákhoz való hozzáállásban.

Metabolizmus, szoborszerűség, magányosság, japán hatás, konstruktivizmus, a kor peremfeltételeinek való megfelelés sikere-kudarca, szerkezetiség, fesztávok, dinamizmus, brutális nyers erő, mutáció, torzók sora, bizonyítási kényszer és különbözésvágy, víziók és önfegyelem, a magyar high-tech vagy éppen posztmodern, alkotói szabadság, esetleg jó szándékú agresszió?

„A művészi tehetséggel megáldott kiváltságos embernek egyetlen örök és napi feladata, kötelessége van, magasabb szintre húzni, felemelni környezetét. Minden más csak fecsegés, magánügy.” (33) Bán

 

„Jó lenne…Hinni abban, hogy a mindenkinek tetszeni akaró, gyors sikerrel kecsegtető középszerűségnél több a sokaknak nem tetsző következetes magatartás, hogy a gondolat a szerénységen is átsugárzik, hogy a nemzeti karakter … mindig az adott hely és lehetőség szabta teremtő sokféleségben rejlik.” (34) Bán

 

Az olvasatot, a megértést nem a jelzőhalmozás adhatja, hanem annak nyilvánvaló felismerése, hogy Bán Ferenc (mai) trendekkel szembemenő, és a trendektől függő ítéletalkotó folyamatokon kívül rekedő, emberi, tervezői-művészi és építészeti habitusa, magas színvonalú kifejezésmódja teljes rendszert, egészet alkotnak; a mai magyar építészetre hatni tudó, nehezen megfejthető és a hatásgyakorlás sajátos, egyedi dimenzióit mutató életműről van szó. A fentiekben nem esett szó a házak, tervek tényleges, mai szemléletű kritikai elemzéséről, megközelítéséről. Ez a feladat – a hiánypótlás, mint olvasás – még ránk vár.

Olvasgassunk hát tovább.

 

Budapest, 2003 októbere

 

A fenti tanulmány eredetileg a BME Építészmérnöki Kar DLA-képzésének keretében, 2003 májusában szervezett nyíregyházi tanulmányutat bemutató vitaestre készült. Az illusztrációkhoz felhasznált fotók részben a szövegek alább feltüntetett forrásaiból vagy az A Studio Kft. honlapjáról valók, részben pedig Nagy Villő, Láris Barnabás és saját felvételeim.

 

Az idézett szövegek forrásai:

 

(1) Bán Ferenc, in: Bán Ferenc: Vallomások, Bp. 1997, Kijárat, 12. o.

(2) „Jaj annak, aki észreveszi a ledőlt kerítést” - Találkozás Bán Ferenccel – Balogh Gyula interjúja, in: Magyar Hírlap, 1998 ősz

(3) Makovecz Imre: Bán Ferenc: nyíregyházi művelődési ház, in: OPEION 1982. április, 30. o.

(4) József Dénes: Bán és Makovecz, in: Kritika 1984/2, 11. o.

(5) József Dénes: Bán és Makovecz, in: Kritika 1984/2, 11. o.

(6) József Dénes: Bán és Makovecz, in: Kritika 1984/2, 12. o.

(7) Bodonyi Csaba: Szubjektív bevezetés Bán Ferenc terveihez, in: MÉ 1986/4, 21. o.

(8) Bodonyi Csaba: Szubjektív bevezetés Bán Ferenc terveihez, in: MÉ 1986/4, 21. o.

(9) Bodonyi Csaba: Szubjektív bevezetés Bán Ferenc terveihez, in: MÉ 1986/4, 21. o.

(10) Bodonyi Csaba: Szubjektív bevezetés Bán Ferenc terveihez, in: MÉ 1986/4, 21. o.

(11) Turányi Gábor, Szerkesztőségi beszélgetés Bán Ferenccel, in: MÉ 1986/4, 21.-40. o.

(12) Ferkai András, Szerkesztőségi beszélgetés Bán Ferenccel, in: MÉ 1986/4, 21.-40. o.

(13) Ferkai András, Szerkesztőségi beszélgetés Bán Ferenccel, in: MÉ 1986/4, 21.-40. o.

(14) József Dénes: Posztmodern színház Szatmárban, in: Kritika, 1989/4, 20.-21. o.

(15) Ferencz István, in: ORSZÁGÉPÍTŐ 1995/1, 27. o.

(16) Szegő György, in: Bán Ferenc: Vallomások, Bp. 1997, Kijárat, 7.-8. o.

(17) Szegő György, in: Bán Ferenc: Vallomások, Bp. 1997, Kijárat, 7.-8. o.

(18) Kovács Ágnes: Kikötőhely a Bodrog-parton – Bán Ferenc háza, in: Új MÉ 2001/1, 12.-17. o.

(19) Sulyok Miklós megnyitója, N&n Galéria, Bán Ferenc és munkatársai, kiállítás 2001. szeptember

(20) Sulyok Miklós megnyitója, N&n Galéria, Bán Ferenc és munkatársai, kiállítás 2001. Szeptember

(21) Bán Ferenc: Bessenyi György síremléke, in: Művészet 1974/12, 46. o.

(22) Bán Ferenc, Bán Ferenc épületei, in: MÉ 1986/4, 28. o.

(23) Bán Ferenc, Bán Ferenc épületei, in: MÉ 1986/4, 29. o.

(24) Bán Ferenc, Szerkesztőségi beszélgetés Bán Ferenccel, in: MÉ 1986/4, 21.-40. o.

(25) Bán Ferenc, Szerkesztőségi beszélgetés Bán Ferenccel, in: MÉ 1986/4, 21.-40. o.

(26) Bán Ferenc: Művelődési ház és színház, Mátészalka (1984-88), in: MÉ 1989/4, 28.-33. o.

(27) Bán Ferenc, in: Bán Ferenc: Vallomások, Bp. 1997, Kijárat, 12. o.

(28) Bán Ferenc, in: Bán Ferenc: Vallomások, Bp. 1997, Kijárat, 20. o.

(29) „Jaj annak, aki észreveszi a ledőlt kerítést” - Találkozás Bán Ferenccel – Balogh Gy. interjúja, in: Magyar Hírlap, 1998 ősz

(30) „Jaj annak, aki észreveszi a ledőlt kerítést” - Találkozás Bán Ferenccel – Balogh Gy. interjúja, in: Magyar Hírlap, 1998 ősz

(31) Bán Ferenc, Ezredfordulós szimpozion, körkérdés művészekkel, in: ORSZÁGÉPÍTŐ 2001/2 melléklete

(32) Bán Ferenc, Ezredfordulós szimpozion, körkérdés művészekkel, in: ORSZÁGÉPÍTŐ 2001/2 melléklete

(33) Bán Ferenc, Ezredfordulós szimpozion, körkérdés művészekkel, in: ORSZÁGÉPÍTŐ 2001/2 melléklete

(34) Bán Ferenc, Ezredfordulós szimpozion, körkérdés művészekkel, in: ORSZÁGÉPÍTŐ 2001/2 melléklete

 

 

Bővebb irodalomjegyzék:

 

Magyar folyóiratok, kiadványok:

MÉ 1972/6

MÉ 1973/1

MÉ 1974/6

Művészet 1974/12

MÉ 1978/2

MÉ 1978/5

MÉ 1980/4

OPEION 1982. április

Kritika 1984/2

MÉ 1984/6

MÉ 1985/2

MÉ 1985/4

MÉ 1986/4

Művészet 1986/12

MÉ 1987/4-5

MÉ 1988/2

MÉ 1989/4

Delta-Impulzus 1989. Március

Művészet, 1988 11-12

Kritika, 1989/4

Bán Ferenc kiállítása. Budapest Galéria. 1990, katalógus

MÉ 1990/3-4

MÉ 1990/5

MÉ 1991/1

MÉ 1991/3

MÉ 1992/4

MÉ 1992/6

MÉ 1993/3-4

ORSZÁGÉPÍTŐ 1995/1

Nemzeti Színház tervpályázat, Bp., 1997, Gyorsjelentés Kiadó Kft.

Bán Ferenc: Vallomások, Bp. 1997, Kijárat

Café Bábel 1997/2

Iparművészet 1997/3

Magyar Hírlap, 1998 ősz

MÉ 1999/4, 11. o.

Beszélő 2000. március

Új MÉ 2001/1

ORSZÁGÉPÍTŐ 2001/2 melléklete

N&n Galéria, Bán Ferenc és munkatársai, kiállítás 2001. szeptember

 

Külföldi folyóiratok, kiadványok:

CLOVJEK I POSZTO 1978/3

ARCHITESE 1983/5-6

INTERARCH 1983

L’ ARCHITECTURE D’AJOURD’HUI 1991

AB 1991/12

DER ARCHITECT 1991/12

581 ARCHITECT IN THE WORLD – JAPAN 1995

 

 

 

CONTACT