A HISTORIZMUS VÁLTOZÁSAI

Kalmár Miklós

 

Inspirációra elsősorban a változásokhoz van szükség, hiszen a megszokottat elvetni, és a kétes-bizonytalant követni külső segítséggel könnyebben lehet. Az építészet változásai is ilyen külső hatásra történnek. Korunk egyik problémája, a végtelen fejlődésben vetett hit elbizonytalanodása, a fejlődés okozta feszültségek nyomasztó hatása. Most már három századfordulóról mondhatjuk, hogy alaposan megváltoztatta a kortársak értékítéletét. Úgy látszik, a fejlődés “lépéshossza” az utóbbi háromszáz évben éppen száz éves lett. A feszültségekkel terhes XX. század indulása rendkívül biztató volt, és mi lett belőle... Ugyanilyen látványos, bár forradalomtól, háborútól véres századforduló előzte meg a “hosszú XIX. század” születését s a szenvedések ellenére mégis a “békeidőket” jelentik számunkra. A gyorsabb léptű jelen századfordulója még nem tudni mit hoz.

A kortárs építészettörténet egyik legérdekesebb változása éppen ennek a “békeidőnek” a megítélésében érzékelhető. A korszakról máig ható véleményt formáló, valamikor kortárs modern építészet ma már objektív módon tanulmányozható, építészettörténetté vált. Megállapításai sem többek, sem kevesebbek más korok eredményeinél. Egykor, a technika bűvöletében csak elmarasztalni tudták a történeti formák alkalmazását, a historizálás jelenségét. Ma már mind a historizmus, mind a modern hibái, előnyei egyformán összevethetők.

A csaknem száz éve megszületett modern építészet képviselői elsősorban formai szempontból határolódtak el a megelőző korszakoktól s tartósan megkülönböztették magukat minden ornamentikától és a történetiségtől. Adolf Loos, a századelő avantgardizmusra hajlamos építésze szerint “a díszítés bűn” volt. “Az ornamentika nem más, mint a művészet dürgése”, vallotta.1 A szerkezetek gyárthatósága, a funkcionális igények elsődlegessége a XX. század elejétől jelentősen befolyásolta az építészeti formát és ez új esztétikai értékrendet teremtett. Akkor a gyorsan fejlődő tudomány és technika volt az a külső inspiráció, mely szinte határtalan fejlődést sejtetett. A fellángolt viták közepette csak azt nem vették észre, hogy a stílus-átalakító formai kérdésekre csupán ismét újabb formai válaszokat tudtak adni.

1. ábra: A funkció formáló szerepe, például C. Brodrick, Gabonatőzsde, Leeds, (1860-1863) esetében és Erich Mendelsohn Einstein-torony, Potsdam (1919-1921) tervében.

Lehetett volna mást is-? A fejlődés ugyanis független volt az esztétikai vitákról. Minden akkor és úgy történt, ahogy kellett. A viták csak a résztvevők aggodalmát, vagy éppen lelkesedését jelezték. Ezek az elméletek ma már a történelem lapjaira kerültek. Itt lenne az ideje, hogy egy per-újrafelvétellel tisztázzuk a historizmus és a modern építészet viszonyát. Ezzel segítenénk a régi reflexekkel terhelt historizmus képünk újraformálását. Szükséges lenne a kor építészetének újabb szemléletű kritikája és megbecsült értékeinek átcsoportosítása.

 

A historizmus néhány fontos jellemvonása

Legfontosabb azt felismerni, hogy a sommás értékítéletek dacára a historizmusról kialakult kép rendkívül sokszínű. Mint összefoglaló stílus, nemcsak megszületett és elmúlt, hanem története során folyamatosan változott. Valamikor korszerű jelenség volt. Ugyanúgy viselkedett a korábbi stílusokkal szemben, mint a modern, vagy bármi más újat kereső. Születési körülményeire jellemző, hogy a XVIII. század végén az addigiaktól eltérő megbízó réteg került az építészet szempontjából meghatározó helyzetbe. A barokk építészet hatalmi viszonyokat fejezett ki, a társadalmi méretű polgárosodás viszont más ideákat követelt meg. Ebből az ellentétből fakadóan a historizmus bár történeti formákat idézett, de a barokk stílussal csak “élete végén”, későn békült meg. Mindig is zsigereiben érezte a barokkot, szinte álmodott róla, de - a nyilvánosság előtt - végig harcolt ellene.

A historizmus kialakulása nemcsak a barokk tagadása. A korai francia változások képviselői, Ledoux, Boullée és kortársaik ideálterveiben a geometria adta tiszta harmóniát érezték a polgári alkotói szempontok racionális gondolatainak megfelelőnek. Ekkor még igazi historizmusról nehezen beszélhetünk, hiszen alig szerepelt több történeti forma az épületeken, mint a korábbi stílusok esetében. A barokk komponálási módszerekkel szemben a körző és a vonalzó logikája érvényesült, az enervált rizsporos paróka helyett az alkotó tiszta homlok.2 A historizmus ott kezdődött, amikor a kor gondolkodói saját koruk felfogását, eszményeit kivetítették a korábbi, elsősorban az antik időkre. Ez a történelmi léptékű indoklások, elképzelt bizonyítások kora volt. A történeti folytonosság harmóniájának és az egyre nagyobb lépték adta monumentalitás időszaka.

2. ábra: A tengelyesség és a szimmetria az egyszerű geometriával kifejezhető monumentalitás eszköze. Például B. H. Latrobe, Bank of Louisana, 1820, R. B. Burlington, Chiswich House, Middlesex 1725, J. Soane, Dulwich College Art Gallery, 1812.

A historizmus kialakulásának másik oka éppen ez a hatalmas és folyamatosan növekvő méretrend volt, mely már kezdeti formában a későbarokk városnyi palotáit is jellemezte. Amíg Versailles a hatalmas ország egységét kifejező Napkirályt jelképezte, addig a francia klasszicizmus látványos épületegyüttesei a francia polgárságot.

A virágzó klasszicizmus, oszloprendjei és egyre stílustisztább részletei dacára az új kor tér- és tömegharmóniáját szolgálta. A fejlődés adta ellentmondás továbbra is a léptéknövekedésben mutatkozott meg s a kor zseniális építészei a történelmi építészet példáin okulva, a folytonosság harmóniájával élve, a jövőbe vetett hittel válaszoltak a kihívásra, gazdag párhuzamaként a “mit-mivel-hogyan” folyton felbukkanó problémájának.

A történeti folytonosságot, a történelmileg falhalmozódó tapasztalatokat a stílusok újra felfedezése jelentette. Az addig részletek nélküli, geometrikus építészetben megjelentek a szimbolikus értékekkel felruházott formák. Ez, az építészettörténetben először és ez idáig utoljára végbement folyamat elszánt alapossággal vette sorra az ókori görög és római építészet emlékeit. Még a XIX. század első felében lényegében megteremtették az építészettörténet máig is ható alapjait. Az ókor reneszánsza után, vagy azzal egyidőben a középkor építészete is alapos tanulmányozás tárgyává vált. Keresték az egyre nagyobb méretű építkezések, a mind hatalmasabb épületek felülettagolásának eszközeit. A klasszikus formarend ugyanis kiválóan alkalmazkodott a sztereometrikus kompozíciókhoz és az oszloprendek egyszerre szolgálták a horizontális és a vertikális tagolást. Egy bizonyos méretrend után azonban a klasszikus arányok ellentmondásba kerültek a felhasználásuk céljával.

A cél, a léptéknövekedés építészeti "kezelése" és a történetiség, mint eszköz ellentmondása során az egyre alaposabban megismert antikvitás kezdett ellenállni a XIX. századi méreteknek. A korai klasszicizmus határt nem ismerő, gigászi építmény-terveivel szemben a megvalósuló épületek már képtelenek voltak olyan könnyedén “nagyotmondóak” lenni. A racionális szemléletű megalománia nyomasztóvá vált.

3. ábra: A léptékváltásra adott első válasz a geometria alkalmazása volt. Például M. F. Kazakov, Szenátus, Moszkva, 1776-1787, G. Quarengi, Petrograd, Jegybank, 1783-1788.

A XIX. század közepére - elsősorban az elszigetelt helyzet miatt külön utakra hajlamos brit szigetek középkori stílusainak újjászületése, a “ghotic revival” következtében - egy irracionálisabb irányzat - a középkori stílusok historizálása terjedt el Európában. Bár számos elmélet próbálta indokolni megjelenését, de végső soron egyre volt igazán jó: a klasszikus arányrendszerek béklyóival szemben a középkor, elsősorban a gótika szabadabb felületstruktúráit alkalmazták. A klasszicizmus kimértségével szemben festőisége inkább az érzékekre hatott. Ez a racionális és emocionális értékek kiegyensúlyozása miatt szükségszerű volt.

4. ábra: A szabad formálás elsősorban a látványos, festői hatásra törekedett. A. Salvin, Harlaxton Manor, Lincolnshire, 1831-1837, A. W. N. Pugin, Scarisbrick Hall, Lancashire, 1837-1845.

A gótikus stílus folyamatos jelenlétét jelzik az angliai példák. A XVII. századi, majd a XVIII. századi szórványos továbbélését3 a század végétől a következő századvégig a középkor kibontakozó reneszánsza követte.4 Hasonló, bár az angolhoz képest ritkább megnyilvánulás volt a francia építészetben érzékelhető.5 Folyamatos angol befolyás mellett elsősorban a jelenlévő pompás gótikus katedrális építészet volt inspiráló hatású. A német középkori ízlésű romantika is a német katedrálisok helyreállításában, továbbépítésén nevelkedett. A francia gótika újra felfedezése kissé késve érkezett s elterjedésében nem volt elhanyagolható az akkor korszerű vasszerkezetek szerepe. Az ipar fejlődésének külső hatásaként nagy mennyiségben rendelkezésre álló öntött és kovácsolt, majd később hengerelt vas kereste helyét az építőanyagok között. Alkalmazásuk mélyreható változást idézett elő, mert kikerülhetetlen anyagszerű megjelenésük alapjaiban rázta meg a kőépítészeten alapuló stílusok formarendjét. Többek között a filigrán szerkesztés lehetősége segítette a gótikus párhuzam létrejöttét.

A historizmus példatárának antik-középkori váltását - helyesebben a szükségszerű folyamatos együttélését - egy másik cél is támogatta. A megismert kevés antik épület akadémiák mintakönyveinek szintjére emelt precíz példája végső soron az építészet uniformizálódásához vezetett. Pedig ekkorra a nemzetállamok megteremtéséhez az építészet is hozzájárult. A napóleoni háborúk élethalálharca megteremtette a francia dicsőséget, a kiprovokálta a német és olasz egység igényét s számos kis nemzet reményét a függetlenségre. A historizmus építészete immár a nemzeti polgárság mondanivalóját fejezte ki s ezt csak a saját nemzeti historizmus tette lehetővé. Ez a nemzeti történelem kutatását, a saját középkor építészeti historizálását, a műemlékvédelem megszületését eredményezte.

Történelmi távlatból szemlélve azonban az azonosság egy magasabb szinten ismételten megteremtődött. Az igazi középkor érzéketlen volt a nemzeti sajátosságokra, az angolok, franciák és a németek, amikor saját középkorukat kutatták egymás történelemkönyvében olvastak. Talán a magyar Feszl Frigyesnek sikerült egyedül a romantika ezen arculatát maradéktalanul megformálni, életművében jelentős szerepet játszott saját és népe különös helyzete.

Bár a középkori ihletettségű romantika sohasem szűnt meg, de a XIX. század második felében egyre nagyobb méreteket öltő városfejlődés ismét a racionális irányzatot részesítette előnyben. Talán az egyedi épületek szerepének csökkenése vezetett oda, hogy egyre nagyobb számban már nem épületek, hanem utcai térfalak születtek s ekkor ismét szükségessé vált a nyílásaxisok megnyugtató ritmusa, az épületmagasságok korrekt érzékelése. Az építészet története ismét segített, ezúttal a reneszánsz már egyszer jól kitalált módszerével. A középkor után az újkori városi építkezések már megpróbálták az antik hagyományok átértékelését. A reneszánsz nem tudott, nem is akart ragaszkodni a stílustiszta antikvitáshoz, csupán tanult belőle. A historizmus neoreneszánsza szinte készen kapta ezt a homlokzatképző szabadságot. Az építészek kíváncsian tanulmányozták a virágzó itáliai, vagy francia reneszánsz formai bravúrjait.

A reneszánsz is szinte folyamatosan jelen volt az építészetben. Az angol és francia építészek a kibontakozó barokk időszaka alatt, szinte kortársként, majd később már historizáló szándékkal alkalmazták a stílust.6 Érdekes, hogy a szimmetriára és az alárendeltségre utaló axialitás a korai klasszicizmus barokktól való elválását jelentette, a reneszánsz és a barokk váltása a barokk és a historizmus találkozásakor ismét fontossá vált. Az észak-itáliai városállamok városi reneszánsza pedig London, Párizs, Berlin, Bécs és Budapest “gründerzeit” építészetét segítette.

Ezt a neoreneszánszt is átalakította a XIX. századi polgári társadalom valósága, mert megint a léptékváltás zavarta meg a stílustisztaságot. A század végére olyan méretű épületek, sőt épületegyüttesek keletkeztek, melyek az igazi reneszánsz szelleméhez már nem voltak foghatók. Ekkor szánta el magát a historizmus az utolsó változásra. Végleg elszakadt a történelmi léptéktől s egyedi épületek helyett épületegyütteseket alkotott. Ez nem valami városi utcakép-jelenség, bár megszületésében a városias környezet jelentős szerepet játszott. Talán a díszítettsége révén újra megjelenő barokk stílus szabadabb tömegformálása adott jelet arra, hogy az egyes épületek egész városképeket formázzanak. Például egy centrálisan elhelyezett, kupolás épülethez többféle forrásból “összemásolt” épületszárnyak csatlakoztak, ezer arcot mutatva a körbejárónak. Vagy egy bontott tömegű épület egyformán elviselte a román stílusú tornyot, a reneszánsz nyíláskereteket és a klasszikus oszloprendet. Ez már az eklektika kora, a historizmus legőszintébb megnyilvánulása. Nem tehettek mást, bár száz évvel korábban jó ötletnek tűnt a történelmi stílusok felidézése, de ekkorra az építészet kinőtte azt.

A kialakulás, virágzás, hanyatlás minden stílus velejárója. A polgári társadalmak kialakulásának korában további, egyedi jelenségek is lejátszódtak. A sokféleség szembetűnőbb, ha a változások időtényezője mellé a földrajzi, területi viszonyokat, az egyes területek társadalmi fejlettségét is mérlegeljük. A kor közlekedési, információ-áramlási helyzete rendkívül heterogén állapotot mutatott.

A változások időszaka Európán belül is különböző. Például a Európa nyugati részén a korai klasszicizmus (vagy a klasszicizáló későbarokk) a XVII. század közepétől a XVIII. század végéig hatott. Ugyanez Közép-Európában a XVIII. század végére tehető. A virágzó klasszicizmus a XIX. század elején mintegy három évtizeden belül elterjedt az akkor fejlett Európában.

5. ábra: A historizmus elterjedése Európában

Ismét nagy időkülönbségek léptek fel a romanizáló és gótizáló romantika stílusjelenségében. A Közép Európában a XIX. század közepén megjelenő folyamat nyugaton szinte folyamatos jelenség volt s jelentősen befolyásolta a XIX. század végének építészetét is.

A neoreneszánsz esetében ismét csak néhány évtizedes időeltolódásról beszélhetünk. A fejlődési folyamatok földrajzi szempontú összevetése a XIX. századra az építészet alakításába bekapcsolódó Egyesült Államokkal még árnyaltabbá válik.

A historizmus tehát nem egységes stílus. Alkotórészeit - úgymint klasszicizmus, romantika, eklektika - tekintve is igaz ez a megállapítás. Több, mint száz év alatt, kialakulásán, elmúlásán túl számos jelentős változáson ment keresztül és a különböző irányzatok már a kezdetekben belső, stíluson belüli vitákat eredményeztek. Szinte valamennyi jelentősebb újítás a társadalmi környezet heves reakciójával járt. Elvi kérdéseket jelentett a klasszicizmus és a gótizáló historizálás közötti ellentmondás, majd stílusvitákat eredményezett a neoreneszánsz, de az első nyilvánvaló eklektikus megoldás is.

Ezt a sokszínű, változékony építészeti korszakot a századfordulós és a XX. századi modern törekvések elsősorban a történeti formák alkalmazása miatt tették kritika tárgyává. Pedig a historizmus múlásával nem történt olyan jelentős megbízó változás, mint a stílus születésekor, valamint a modern és a historizmus között kisebb különbség érzékelhető, mint az azt megelőző és az őket követő korszakok építészetében.

A modernnel szembeni különbségekre jellemző, hogy a historizmus célja az épített környezet sajátos újraértelmezése volt, melyben a történeti kontinuitás érzékeltetése kapott jelentős szerepet. Ez nem kutakodó, mélyreható modern elemzés, vagy dinamikusan stabilizáló, barokk hatás, hanem az örökérvényű keresése, a kialakuló társadalmi viszonyok és az ismert építészet harmonikus megfeleltetése. A XVIII. század végén ez a lehetőség a történelem folyamatosságában volt meg. A historizmus jellemző építészeti eszköze tehát az építészettörténeti és a "korszerű" összekapcsolása volt. 1780 táján antik-román-reneszánsz-barokk választékkal a frissen kitalált építészettörténet lényegében le is zárult. Utána csak a korszerű következhetett. Ez a szemléleti választóvonal okozza a historizálással szembeni máig ható ellentmondásos érzést.

A modern korral megegyezően már ekkor a jövőt jelentő természettudományokban látták a fejlődés mozgatóját s - rövid távon - a feszítő társadalmi kérdések is megoldódni látszottak. A történetiséget a határtalan lehetőségek jegyében elvető modern is elfogadta a historizmus korának technikai-társadalmi fejlődését, de nem tudott mit kezdeni annak történeti "idézeteivel".

Az építészeti megjelenés egy sajátos forma-alkalmazó módszerrel történt. A formaválasztó stíluskeresés során az ismertnek vélt formák célszerűen felhasználhatók voltak. Ezzel szemben a barokk az ösztönös, könnyen érzékelhető hatásokkal, a modern a funkciót, technológiát kifejező, könnyen elemezhető épülettömegekkel alkotott. A barokkal szemben tehát a historizmus a modernhez hasonlóan tudatos formaalkotó volt.

Ez a formai alapú építészet - a XVIII. század végétől - bizonyos építészeti "verbalitást" eredményezett. Az alkotás előtti koncepció megfogalmazása éppen úgy jellemző a historizmusra, mind a modernre. A stílus, mint spekulatív építészeti eszköz jelent meg a XIX. század folyamán. Bár a modern építészetet sohasem nevezték stílusnak, de formai törekvései éppen úgy öncélúvá váltak az építészeti divat szintjén.

Mind a XIX., mind a XX. század során- különösen annak első felében - az építészek végtelenül hittek saját küldetésükben. Ez nem a barokk mesterek - szinte varázslatos - tudománya, hanem össztársadalmi érdekeket szolgáló elhivatottság.

Ennek megfelelően, a sokszínűségre jellemző módon, a folyamatos átalakulás folyamatos véleményváltozást váltott ki. A korszak elején a megítélés a korszerűség bűvöletében történt, hiszen korszerű elveket fejeztek ki, úgymint közösségi, tiszta erkölcsű, ésszerű stb. A széles körben értelmezhető, széles rétegek érdekeit szolgáló demokratikus elképzelések a tudományt és a technikát tükrözték. Az antikizáló és a középkori historizálás ellentéte mögött is az állami léptékű, racionális és a személyes, emberi, irracionális bújt meg. Ez tipikus és a sajátos, majd a "szigorú stílus" és az eklektika vitája lett. Később, a léptékviszonyok ellentmondásossága során az eklektika és a századforduló, majd a modern közötti ellentmondás a tartalom és forma ellentétéhez vezetett. Ekkor következett be a történelmi forma kifejező funkciójának lassú eltűnése. A modern részletesen elemző, formabontó technikája végül is a használható formához vezetett - az addigi közérthetőség, az egyszerűen értelmezhető szimbólumok eltűntek.

 

Adalékok a historizmus változó megítéléséhez

Korunk változó szemléletére jellemző az a megállapítás, hogy valamely építészet elsődleges értékét sohasem eszköztára jelenti. A XIX. századi stílustörekvések valójában egy nagyobb, átfogóbb, jelentősebb változás-rendszert támogattak. Lényegesebb kérdés volt a folyamatos léptéknövekedés, a belső funkciót kifejező formarend, még ha az a felhalmozott tudás eszközével, a historizálással valósult is meg. Bár a homlokzati architektúra fontos szerepet kapott a historizmus korában, de a későbbiekre kiható eredmény született a téralakításban, tömegalakításban is. Ekkorra tehető a szimbolikus jelentéstartalmú tér- és formaértelmezés általános érvényű megszületése. A külső-belső ellentmondásossága során fontossá vált a belső tér önállósága, a külső-belső szétválása. Ezzel megszületett a belső, funkcionális tér esélye. Látványos fejlődésen ment keresztül a tömeg egyszerűsítése. A nagy épületegyüttesek kényszerhelyzetében az additív tömegalakítás elterjedt módszere a funkcionális épülettömeg lehetőségét teremtette meg.

Amíg a historizmus elsősorban stílustörténetként ismert, nincs esély, hogy az építészettörténet feladatához híven foglalkozzon vele. Az építészettörténet célja ugyanis az, hogy a régi korok építészeti tapasztalatait a kortárs építészet hasznára forgassa. Ez ma már nem történeti tagozatokat, formai historizálást jelent, hanem a fejlődési folyamatok megértését és - ez a legfontosabb - a folytathatóságát. A stíluskategóriák dobozokba zárták az eseményeket és a logikus, folyamatos változás bemutatása helyett visszakereshető, bármely elmélet illusztrációjához jól illő nyersanyagot hoztak létre. Ez a XVIII. század végén kialakult historizáló felfogás ma már értelmetlen.

A historizmus változásait úgy kellene bemutatni, hogy az események egymás utánisága, a fejlődés domináljon. A stílusirányzatok elválasztó hatása helyett a stílusok között is átmenetet képező folyamatokat kell megvizsgálni. Ez nehéz feladat, hiszen kétszáz év nagyon sok kutatása, megállapítása válhat mellékessé. Például az alaktani kérdések, vagy a területi elvű, időszakhoz kötött megállapítások. Bárhogy is választanánk, de az új osztályozási szempontok minden építészettörténeti korszakban meg kell, hogy állják helyüket.

Ilyen szempont lehet a megbízó meghatározó szerepe, mely a történelmi viszonyok folyamatos változásával az építészetre is módosító hatással van. Ez az eddigi stílustörténettel szemben nagyobb időszakokat foglalna össze s az egyes időintervallumokban a társadalmi céloknak megfelelő építészeti változásokra lehetne koncentrálni. Például a historizmus korában a polgári fejlődés a mérvadó s izgalmas összehasonlításra kerülhetne sor a korai és a fejlett polgári társadalmak építészete között.

Módosulna a helyzet, ha az építész szerepét vizsgálnánk, hiszen személyén keresztül végső soron a kor összes meghatározó feltétele érvényesül. Ekkor a társadalmi változások diktálta nagy történelmi korszakokon túl is lehetne értékelhető kapcsolatokat találni. Az építészre nemcsak az általános társadalmi környezet, hanem iskolázottsága, személyes életútja is hat. Ez a historizmus jelenségében érzékelhető évezredes folyamatosságot is új színben tüntetné fel.

Végső soron az alkotó emberről van szó akkor is ha az építészetben közreműködik, akkor is, ha véleményt mond róla, vagy közvetett módon befolyásolja azt. Figyelemmel kell lenni az eredeti építészeti változások értékére és az azokat követő másodlagos jelenségekre, a másolókra, utánzókra is. A nem stílus alapú rendszerezés a polgári építészet korát egységessé tehetné és az építész valamint alkotása kapcsolatára tudna összpontosítani. Másképp szólva egy újabb rendszerben a nagyobb léptékű társadalmi változások ugyan továbbra is érvényesülnek, de az alkotói folyamat kerülhet előtérbe. Például, ha úgy rendszerezzük a historizmus korának építészetét, hogy az építészetben mindig jelenlévő ráció-emóció viszonyt vetjük össze az időtengely változásaival, egy folyamatosságot érzékelünk. A XIX. és XX. század fordulójára az építészet sokszínűsége tűnik fel és nem a mindent elsöprő változás. Ha - hagyományos felfogásban - a modern építészet a századfordulóban gyökeredzik, akkor ugyanez a sokszínűség, a későbbi korokra, akár napjainkra vagy a jövőre vonatkozóan is átvihető.7

6. ábra: A XIX. századi építészeti változások az összefüggő folyamatok figyelembe vételével, a racionális (R) és emocionális (E) skála valamint az időtengely összevetésével

Természetesen ez a felvetés szintű megállapítás még további bizonyításra szorul, de befejezésül álljon itt egy történet:

A dijoni akadémia pályázatot írt ki a kérdésre: Hozzájárult-e a tudományok és művészetek megújulása az erkölcsök megtisztulásához? Diderot megkérdezte Rousseau-t: Ön melyik álláspontot fogadja el? Természetesen az igenlőt, válaszolta Rousseau. Ez a szamarak hídja - mondta Diderot - minden középszer ezt az utat választja. A másik út az, amelyik új területeket nyit meg a gondolkodás és az ékesszólás előtt.8

Ez a tanítás akkor Rousseau természetfilozófiájához vezetett. A hagyományos felfogás kritikája sem jelenti szükségszerűen a szellemi anarchiát, ellenkezőleg. A fejlődés elengedhetetlen feltétele.

Kalmár Miklós

 

Irodalom, 1-4. ábra forrása:

Middleton, Robin, Watkin, David J.: Architektur der Neuzeit, Stuttgart, 1977.

Mignot, Claude: Architektur des 19. Jahrhunderts. Benedikt Taschen Verlag GmbH, Köln, 1994.

 

Jegyzetek:

1. Adolf Loos: Díszítmény és bűnözés (Hajnal Gábor fordítása) Pók Lajos: A szecesszió. Gondolat, 1977. 302. oldal.

2. É. Boullée írta egy helyen: Fenséges szellem! Óriási és mélységes lángész! Isteni lény! Newton, kegyeskedj elfogadni csekély tehetségem hódolatát! Étienne-Louis Boullée: Az építészet poézise, Corvina, 1985. 80. oldal (B. Szűcs Margit fordítása)

3. Cambridge-i, St. John's College könyvtára 1623-as építése, Christopher Wren oxfordi Christ Church, Tom Tower épülete 1681-ben, valamint Nicholas Hawksmoor oxfordi All Souls' College bővítése (1715-1734) jellemző erre. Middleton, Watkin: Architektur der Neuzeit, Stuttgart, 1977.

4. W. Kent (1685-1748), H. Walpole (1717-1797), J. Wyatt (1746-1813), A. Salvin (1799-1881), E. B. Lamb (1805-1869), G. G. Scott (1811-1878) A. W. N. Pugin (1812-1852), W. Butterfield (1814-1900), J. L. Pearson (1817-1897), G. E. Street (1824-1881), J. Brooks (1823-1901), W. White (1825-1900), G. Fr. Bodley (1827-1907), W. Burges (1827-1881), A. Waterhouse (1830-1905), és R. N. Shaw (1831-1912) számos munkája példa erre. Middleton, Watkin idézett műve.

5. A szerkezeti kérdések folyamatos vizsgálatára példa Philibert De l'Orme XVI. századi tevékenysége, a kontinuitást 1599 és 1829 között az orleans-i Ste-Croix újjáépítése jelenti. A nyugati homlokzat J. A. Gabriel (1698-1782) és É. F. Legrand közreműködésével készült. Későbbiekben P. B. Lefranc, H. C. M Gregoire, Gustav és C. V. Guérin és J. B. A. Lassus (1807-1857) szerepe fontos. A gótika korszerűbb felfogása a század második felében L. A. Boileau (1812-1896), E. Viollet-le-Duc (1814-1879), L. J. A. Heret (1821-1899), J. A. E. Vaudremer (1829-1914), J. E. A. Baudot (1834-1915), tevékenysége során érzékelhető. Middleton, Watkin idézett műve.

6. I. Jones (1573-1652), majd C. Wren (1632-1723) és C. Perroult (1613-1688) után R. Burlington (1694-1753), W. Kent 1685-1748), N. Servandoni (1695-1766), J. A. Gabriel (1698-1782) valamint J. G. Soufflot (1713-1780) reneszánsz iránt érzékeny korai életműve jelentős. Middleton, Watkin idézett műve.7. Hasonló módszert választott Charles Jencks, Architecture 2000, Predictions and methods című, (Studio Vista, London 1971) művében

8. Egon Friedell: Az újkori kultúra története IV. 86. oldal. Holnap Kiadó, Budapest, 1995.

 

 

APPENDIX

The alterations of historicism

The labels given to the architectural periods of the nineteenth century came into use two hundred years ego. Valuable features of the old times were rediscovered an this determined the course architecture took for about a hundred years.

The modern age took over and appreciated the categories of historicism, but they disagreed with them. The superficial denial of historicism was based on formal phenomena, though, the alterations of modernism were due to formal motives as well. Modern architecture proved, that "form followed function" and that form was a consequence in architecture. This statement is true for all eras. Interpreting style in an inflexible way plays an important role in the contradictory judging of historicism. The contemporary history of architecture analyses the continuos variation. Architecture is developing constantly, but it is divided by styles.

New conceptual categories are needed.

 

Keywords / Kulcszsavak:

architectural history

historicism

style

 

CONTACT